Studiegids

nl en

Kerncurriculum: Inleiding Religiewetenschappen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met religiewetenschap, opgevat als een interdisciplinair wetenschappelijk programma waarbinnen op basis van historisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek kennis wordt vergaard over religies en religieuze verschijnselen in verschillende culturen in heden en verleden met als doel meer inzicht te krijgen in ontwikkeling, functie, betekenis en praktijk van religie of aspecten daarvan. Naast de geschiedenis van het vakgebied worden vanuit een probleemgericht perspectief kernbegrippen, thema’s, theorieën, inzichten, onderzoeksvragen en -methoden behandeld die momenteel in de moderne godsdienstwetenschap een rol spelen.

Leerdoelen

Na afloop van de collegereeks zijn de studenten in staat om: de geschiedenis, onderzoeksvragen, kernbegrippen, theorieën en methoden van de religiewetenschap te karakteriseren; onderzoeksvragen te koppelen aan specifieke methoden van onderzoek; religieuze verschijnselen en thema’s te relateren aan kernbegrippen en theorieën; wetenschappelijk materiaal zelfstandig samen te vatten en kritisch te bespreken; een heldere en goed beargumenteerd schriftelijk antwoord te formuleren op vragen betreffende het vakgebied.

Rooster

Rooster Religiewetenschappen Rooster Kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Colleges: 13 x 2 = 26 uur

  • Bestudering literatuur (450 bladzijden, 7 bladzijden per uur): 64 uur

  • Voorbereiding op tussentoets en tentamen: 45 uur

  • Toetsing: 4 uur

  • Inzage toets: 1 uur

Toetsing

Tussentoets na blok 1 (40%) en eindtoets na blok 2 (60%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de gehele stof, dus beide deeltoetsen tezamen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen (in BB) wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

  • Hillary Rodrigues and John S. Harding. Introduction to the Study of Religion. London: Routledge, 2009.

  • Verdere literatuur wordt opgegeven tijdens het eerste college.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. N.M. Dessing