Studiegids

nl en

Psychologie en religie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het college psychologie en religie verdiepen we ons in gedragingen, gedachten en gevoelens van mensen die zichzelf religieus of spiritueel noemen en in de rol die religie en spiritualiteit kan spelen in het leven van mensen. We richten ons hierbij in het bijzonder op psychologische verklaringen en functies van religie en spiritualiteit. Bij onze bestudering van religiositeit maken we gebruik van theorieën over zingeving en neuropsychologische, dispositionele en sociaal-cognitieve en cultuurpsychologische invalshoeken.

Na een algemene introductie over definities, methoden van onderzoek en theorieën in de psychologie van religie behandelen we o.a. de volgende onderwerpen: religie en ontwikkeling, religie en individuele eigenschappen, bekering en afvalligheid, religieuze en mystieke ervaringen, religie en geestelijke gezondheid, religie en sociale identiteit, religie en ‘anti-sociaal’ en ‘pro-sociaal’ gedrag.

Het accent ligt in deze cursus op theorie en bevindingen uit recent empirisch onderzoek. We richten ons zowel op globale, algemene patronen als op individuele verschillen of verschillen tussen groepen mensen (bijvoorbeeld aanhangers van geïnstitutionaliseerde godsdiensten, ongebonden spirituelen, atheïsten, verschillende religies/culturen).

Leerdoelen en Loopbaanvaardigheden

 • De student leert inzicht te verwerven in de huidige centrale thema’s en benaderingen binnen de Psychologie van Religie en zingevingsvraagstukken

 • De student verwerft kennis over hedendaagse verschijningsvormen van religie

 • De student bouwt een kennis op van het gehanteerde begrippenkader binnen de psychologie van religie

 • De student kan zelfstandig literatuuronderzoek verrichten en een eigen analysemethode toepassen

 • De student leert helder en beargumenteerd te redeneren vanuit een bepaalde theorie met behulp van de geleerde begrippen

 • De student neemt kennis van recente godsdienstpsychologisch empirische bevindingen en kan deze plaatsen in een cultuurhistorische context en belangrijke onderzoeksstromingen binnen de psychologie van religie

 • De student neemt kennis van empirisch onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen groepen religieuze en niet-religieuze mensen in hun omgang met belangrijke levensthema’s en leert om kritisch — maar met kennis van zaken en respect voor anders-gelovigen/denkenden — te kijken naar gebruikte meetinstrumenten en onderzoeksbevindingen

 • De student leert om ervaringen uit de praktijk en casusmateriaal te verbinden met de literatuur en empirisch onderzoek

 • De student is in staat om een oordeel over empirische bevindingen te formuleren in het licht van theoretische discussies op het terrein van de Psychologie en Religie, zowel als het gaat om vakdiscussies als de professionele praktijk.

 • De student kan ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal en op heldere wijze aan anderen duidelijk maken

 • De student bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een autonoom karakter.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Roosters

Timetable Religiewetenschappen
Timetable Minor Religion in a changing world

Studielast

 • 140 uur (5EC) waarvan 28 uur college

 • De rest van de tijd wordt besteed aan de bestudering van de literatuur, het maken van wekelijkse proeftentamenvragen.

Toetsing

1) Praktische oefening: oefenvragen
2) 10% tweede oefenvraag
3) 90% tentamen.

Voor onderdeel 3 (het tentamen) is er een herkansing.

De tweede oefenvraag wordt beoordeeld. De overige oefenvragen zijn praktische oefeningen en worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet mee in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende op de praktische oefeningen geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. het tentamen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt bij het ter beschikking stellen van studiemateriaal en proeftentamenvragen.

Literatuur

1) Paloutzian, R. F. (2016). Invitation to the psychology of religion. Guilford Publications.
2) Aanvullende literatuur via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

tba