Studiegids

nl en

Antropologie en religie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Dit college staat alleen open voor hoofdvakstudenten Religiewetenschappen en keuzevakstudenten Midden-Oostenstudies: Islamstudies.

Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is. Voor meer informatie, neem contact op met de studiecoordinator

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van belangrijke thema’s uit de antropologie van de religie op basis van James S. Bielo, Anthropology of Religion: The Basics (Routledge, 2015). Uitgangspunt is dat religie iets is wat mensen doen. De antropologie van religie richt zich daarbij in het bijzonder op de concrete manieren waarop mensen vorm geven aan religie: door rituelen, teksten, objecten, beelden, geluiden en lichaam. Studenten lezen capita selecta uit de antropologie van de religie en maken opdrachten over de gelezen literatuur onder andere bestaande uit het maken van samenvattingen, het schrijven van kritische besprekingen, het zoeken van voorbeelden bij de literatuur, het maken van een overzichtsschema, het schrijven van een reflectie.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om: theoretische en methodische vraagstukken verbonden met antropologisch onderzoek te herkennen en te benoemen; aan de hand van concrete voorbeelden te illustreren hoe onderzoekers met deze vraagstukken zijn omgegaan; deze benaderingen kritisch te beoordelen; hierover schriftelijk te rapporteren voor een publiek bestaande uit specialisten en niet-specialisten; de verworven kennis te synthetiseren door middel van een overzichtsschema en een schriftelijke reflectie op de cursus.

Rooster

Zie roosterpagina Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

  • Bestuderen literatuur (460 bladzijden, 7 bladzijden per uur): 65 uur

  • Maken opdracht(en): 12 opdrachten x 4 uur = 48 uur

  • Inzage toets: 1 uur

Toetsing

12 opdrachten over de gelezen literatuur.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de 12 deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen bestaande uit essayvragen. Het cijfer voor dit schriftelijk tentamen vervangt alle eerder behaalde deelcijfers voor de opdrachten.

nabespreking tentamen

De opdrachten worden becijferd en van commentaar voorzien via Blackboard Turnitin Assignments. Studenten kunnen het commentaar inzien via Blackboard en de docent benaderen bij het eerstvolgende college bij vragen over het cijfer of het commentaar.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor::

  • Aankondigingen

  • Publiceren van cursusprogramma

  • Inleveren en beoordeling van opdrachten

Literatuur

  • James S. Bielo. Anthropology of Religion: The Basics. Abingdon and New York: Routledge, 2015.

  • De verdere te bestuderen literatuur per bijeenkomst wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Mw. Dr. N.M. Dessing