Studiegids

nl en

Taalfilosofie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van twee hoofdlijnen in de twintigste-eeuwse wijsbegeerte van de taal, namelijk de referentietheorie van Frege, Russell, Kripke en anderen, en de taaldadentheorie van John Austin en John Searle. Tevens worden verbanden met de metafysica en de epistemologie belicht aan de hand van vooronderstellingen in de referentietheorie.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste taalfilosofische theorieën van de twintigste eeuw (Frege, Russell, Kripke, Austin, Searle, en anderen);

 • de context waarbinnen deze zijn ontstaan;

 • de hoofdpunten van de kritiek die op deze theorieën zijn geformuleerd.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • schriftelijk eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de taalfilosofie van de twintigste eeuw.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

 • BA Filosofie, BA2 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 × 2 = 26 uur

 • Voorbereiden colleges en bestuderen literatuur: 14 × 4 = 56 uur

 • Voorbereiden en maken van midterm take home-tentamen: 20 uur

 • Voorbereiden en maken van take home-eindtentamen: 38 uur

Toetsing

 • Mid-term take home-tentamen

 • Take home eindtentamen

De take home tentamens bevatten gerichte vragen over de stof van de cursus.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een take home-tentamen.Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Primaire teksten worden ter beschikking gesteld tijdens de cursus.

 • Michael Morris, An Introduction to the Philosophy of Language, Cambridge UP, 2007. (Een aantal hoofdstukken wordt gebruikt als aanvullende achtergrond informatie. Het boek is via de UB on line aanwezig.)

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof. dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen

Niet van toepassing.