Studiegids

nl en

Logica (met tutorial)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding op de formele logica. De student leert redeneringen te beoordelen op hun geldigheid en vertalingen te maken naar de formele taal. Hierbij staan de propositie- en predikatenlogica centraal. Onderwerpen die eveneens aan de orde komen: drogredenen, waarheid, geldigheid, alternatieve logische systemen.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica;

 • de verschillende soorten van drogredenen;

 • het verschil tussen Aristotelische logica, klassieke logica, intuïtionistische logica en meerwaardige logica;

 • basisbegrippen uit de wijsbegeerte van de logica, zoals waarheid, geldigheid en identiteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • elementaire argumentatietechnieken van de propositielogica toe te passen in wijsgerige en niet-wijsgerige teksten;

 • vertalingen te maken van de natuurlijke taal naar de propositie- en predikaatlogica.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor/werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges en tutorials: 13 × 4 uur = 52 uur

 • Toetsing (maken tentamens): 2 uur + 3 uur = 5 uur

 • Voorbereiden colleges: 12 × 4 uur = 48 uur

 • Voorbereiding tussentoets: 8 uur

 • Voorbereiding eindtentamen: 27 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met open vragen: 20%

 • Schriftelijk eindtentamen met open vragen: 80%

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en het inleveren van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal (PowerPoints);

 • het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, etc.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Volker Halbach, The Logic Manual (Oxford University Press, 2010).

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. A Schipper

Opmerkingen