Studiegids

nl en

Ethiek (met tutorial)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstelling

Deze cursus beoogt de student elementaire kennis over de filosofische ethiek bij te brengen en wel op zo’n niveau dat de student in staat is ethische theorieën te overzien, deze te herkennen en in geldige argumenten te gebruiken.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond

 • kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, zorgethiek, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme.

 • kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten weergeven en herkennen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

 • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied der ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege, 2 uur per week

 • Tutorial, 2 uur per week

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Volgen van colleges & tutorials: 13 × 4 uur = 52 uur

 • Tussentoets en afsluitende toets: 2 × 3 = 6 uur

 • Voorbereiding op colleges en tutorials 13 × 4 uur = 52 uur

 • Voorbereiding tussentoets: 15 uur

 • Voorbereiding afsluitende toets: 15 uur

Toetsing

 • Deeltentamen met essayvragen (50%)

 • Eindtentamen met essayvragen (50%)

 • Praktische opdrachten

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en voltooiing van de praktische opdrachten zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige collegestof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials en en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, proeftentamenvragen, collegesamenvattingen en literatuur.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Alle literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld. (NB: het handboek Basisboek Ethiek van vorige jaren komt te vervallen).

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Contact

Dhr. Dr. B.J.E. (Bruno) Verbeek