Studiegids

nl en

Epistemologie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het doel van deze cursus is studenten een inleiding te geven tot de centrale ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie, vanuit een historisch en analytisch perspectief. Tijdens de hoorcolleges en door nadere studie van een tekstboek en een selectie van primaire teksten zullen studenten kennismaken met verschillende onderwerpen in de epistemologie, inclusief de aard en de waarde van kennis, de verschillende soorten kennis, de bronnen van kennis, theorieën van epistemologische rechtvaardiging, het probleem van inductie, scepticisme, de aard van de waarheid, het bewijs, overtuiging/geloof en perceptie, en de aard en mogelijkheid van a priori kennis.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste en de meest recente ontwikkelingen, ideeën en debatten in de hedendaagse epistemologie;

 • de argumenten en concepten in de historische en recente literatuur die van belang zijn om geavanceerde discussies kritisch te volgen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • overzichtelijke samenvattingen te maken van teksten en theorieën, en eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de epistemologie;

 • een kort essay te schrijven over een specifiek aspect van de epistemologie, waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2017-2018

 • BA Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

 • BA Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen van hoorcolleges: 14 × 3 = 42 uur

 • Toetsing (schriftelijk deeltentamen): 3 uur

 • Voorbereiden van colleges (incl. opdrachten), en bestuderen literatuur: 14 × 4 = 56 uur

 • Voorbereiden mid-term tentamen: 11 uur

 • Schrijven en voorbereiden eindpaper: 28 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen (35% van het eindresultaat)

 • Eindpaper van ca. 2000 woorden (65% van het eindresultaat)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen, die de volledige leerstof beslaat. Het het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het versturen van berichten aan studenten;

 • het beschikbaar stellen van sommige studiematerialen zoals de syllabus.

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Essentieel tekstboek

 • Duncan Pritchard (2014), What is this Thing Called Knowledge? (Routledge, 3rd ed.)
  (beschikbaar op Blackboard en in de boekhandel)

Aanvullende literatuur

(Aanvullende literatuur wordt ter beschikking gesteld of zal online [bijvoorbeeld op JSTOR] of in een boekhandel beschikbaar zijn):

 • Bertrand Russell, delen uit The Problems of Philosophy (Knowledge by acquaintance and knowledge by description, pp. 25-32).

 • Plato, delen uit de Meno.

 • E. Gettier (1963). ‘Is Justified True Belief Knowledge?’ Analysis 23, pp.121-123, ook opgenomen in Sosa & Kim eds. (2000), pp. pp. 58-59.

 • L. Bonjour (1985/1999). ‘The Dialectic of Foundationalism and Coherentism’, Greco & Sosa eds. (1999), pp. 117-144.

 • A. Goldman (1979). ‘What is Justified Belief?’, in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 340-353.

 • M.G.F. Martin (1995). ‘Perception’ in Grayling (ed.), pp. 26-43.

 • A.J. Ayer (1936). Language, Truth, and Logic, Chapter 4.

 • David Hume, Enquiry Concerning Human Understanding, Section 4.

 • Descartes, Meditations Concerning First Philosophy, Meditation 1

 • P. K. Unger (1975). Ignorance: A Case for Scepticism; delen herdrukt als ‘An Argument for Scepticism’ in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 42-52.

 • R. Nozick (1981). ‘Knowledge and Scepticism’ in Sosa & Kim eds. (2000), pp. 79-102.

Nuttige collecties

 • Sosa, E & J. Kim (eds.) (2000). Epistemology: An Anthology, (Oxford: Blackwell).

 • N. Lemos (2007). An Introduction to the Theory of Knowledge. (Cambridge, C.U.P.)

 • Greco, J. & E. Sosa (eds.) (1999). The Blackwell Guide to Epistemology, (Blackwell, Oxford).

 • Grayling, A.C. (1995). Philosophy: A Guide Through the Subject. (Oxford: O.U.P.)

Aanmelden

Inschrijven voor cursus en tentamens via uSis is verplicht.

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Dit nummer kan worden gevonden in het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr. Dr. A. (Arthur) Schipper

Opmerkingen

Niet van toepassing.