Studiegids

nl en

Freshman's Class / werkcollege Academische Vaardigheden I: kennismaken met de wetenschappelijke bestudering van kunst

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Gelijk aan de toegangseisen voor de BA kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus beoogt in de eerste plaats om de studenten te laten kennismaken met de wetenschappelijke studie Kunstgeschiedenis en in de tweede plaats is ze bedoeld om de overstap van de vooropleiding naar het WO te versoepelen. De cursus start met een introductieweek, waarin de studenten wegwijs worden gemaakt in de digitale leeromgeving van de universiteit en tijdens excursies inzicht krijgen in wat het vakgebied behelst. De studenten maken kennis met het visuele karakter van de studie door bezoeken aan musea en andere erfgoedcollecties en het bekijken van architectuur.

Na de kennismakingsweek aan het begin van het semester worden de studenten in het eerste blok van zes weken geïntroduceerd in het tekstuele karakter van de discipline door middel van colleges over bronnen, literatuur en het gebruik van de bibliotheek- en documentatievoorzieningen. In de cursus maken de studenten kennis met academische vaardigheden door het analyseren van teksten en het schrijven van werkstukken.

Daarnaast wordt in drie werkcolleges van twee uur elk, verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden, aandacht besteed aan:

 • Algemene studievaardigheden: time management, leerstrategieën, collegevoorbereiding en -aantekeningen, tentamenstrategieën.

 • Leesstrategieën: skimming, technieken snellezen.

 • Geheugentechnieken: basistechnieken voor het onthouden en kunnen reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen

 • Begrijpen wat het verschil is tussen VWO en WO door het onderkennen van het wetenschappelijke karakter van de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis en op elementair niveau kunnen werken volgens binnen het vakgebied geaccepteerde methoden.

 • De beheersing van een adequate studiemethode, alsmede studieplanning en -voorbereiding.

 • Kennis hebben van de wetenschappelijke benadering inzake de visuele aspecten van verschillende vormen van kunst op basis van confrontaties met kunstobjecten op locatie tijdens excursies.

 • Kennis hebben gemaakt met verschilllende typen wetenschappelijke bronnen en literatuur en het gebruiken van een wetenschappelijke bibliotheek.

 • Getraind zijn in het verkrijgen van tekstbegrip met behulp van verschillende leesstrategieën.

 • Op elementaire wijze concrete objecten kunnen bestuderen en de bronnen en literatuur die relevant zijn voor kunsthistorisch onderzoek kunnen traceren en evalueren.

 • Schrijfopdrachten kunnen maken met behulp van kunsthistorische bronnen.

 • Overweg kunnen met digitaal gefaciliteerde groepsopdrachten, discussiemogelijkheden, plagiaatdetectie en dergelijke in Blackboard.

Rooster

Tijdens de introductieweek (4-8 september):

 • maandagmorgen 4 september (introductie 1 10-12 uur; daarna een middag georganiseerd door de studievereniging)

 • dinsdag (5/9) en woensdag (6/9) twee dagexcursies

 • vrijdagmorgen 8 september (introductie 2 9-11 uur)

In Blok 1 zijn er 5 parallelgroepen:

Maandag 11-13 uur (Groep A) / Dinsdag 9-11 (Groep B) / Woensdag 9-11 uur (Groep C en D) / Woensdag 19-21 (Groep E)

Voor het definitieve rooster zie de rooster Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursies

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

16 uur: Twee dagexcursies (inclusief reizen)
04 uur: Twee introducties in de introductieweek
12 uur: Werkcolleges bronnen en literatuur
06 uur: Expertisecentrum Academische Vaardigheden
38 uur: Bestuderen en analyseren van de literatuur
54 uur: Schrijven van drie werkstukken
—-
140 uur

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van drie werkstukken en actieve deelname tijdens de werkcolleges en excursies. De eerste versie van elk werkstuk paper wordt van commentaar voorzien. De versie die aan de hand van het commentaar is herschreven wordt beoordeeld.

 • Actieve deelname aan de excursies en de werkcolleges in het kader van het mentoraat telt als praktische oefening (en is dus verplicht).

 • Twee papers van minimaal 750 en maximaal 1000 woorden elk (2×30%).

 • Eindwerkstuk van ca. 2500 woorden (40%).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de drie deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke papers zijn niet toegestaan.

Herkansing: onvoldoende werkstukken kunnen eenmalig herkanst worden.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • het downloaden van werkstukken via Turnitin of SafeAssign

 • de communicatie tussen de studenten en de docenten

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History (15th edition, International Edition). Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2016. [ISBN-13: 9781285754994 / ISBN-10:1285754999]

 • Teksten die via Blackboard/Internet geraadpleegd kunnen worden.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

A.K.C. (Arthur) Crucq MA (coördinator)

Of neem contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis.

Opmerkingen

N.v.t.