Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden II (Kunstgeschiedenis): zoeken, schrijven en presenteren

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek en het presenteren van onderzoeksresultaten. Studenten onderzoeken een thema aan de hand van de bronnen op blackboard die zij zelf aanvullen met relevant materiaal dat is gevonden na literatuuronderzoek. De cursus is gericht op het verwerven van academische vaardigheden, zowel het mondeling als schriftelijk presenteren van informatie. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het beheren van referenties, het maken van een onderzoeksopzet, het formuleren van een vraagstelling, het ordenen van materiaal, het presenteren in de vorm van een mondeling verslag en het schrijven van een wetenschappelijke tekst, inclusief literatuurlijst en notenapparaat.

Het geleerde in de werkcolleges wordt getoetst aan de hand van kunstwerken en architectuur in de musea en de stedelijke context van Hamburg of een ander belangrijk cultureel centrum in Europa.

Twee werkcolleges van twee uur elk uit deze reeks worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden, aandacht besteed aan:

 • Onderzoeksvaardigheid: argumentatieleer.

 • Mondelinge presentatievaardigheid: presentatietechnieken en het optimaal gebruik van Powerpoint.

Leerdoelen

 • Bedrevenheid in de onderzoek-, schrijf- en presentatievaardigheden die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoeken van kunstwerken, architectuur en design.

 • Onder begeleiding een onderzoeksvraag kunnen formuleren over een specifiek kunstwerk of kunsthistorische kwestie.

 • Het kunnen uitvoeren van literatuuronderzoek in relatie tot een onderzoeksvraag, dat wil zeggen de voor de vraagstelling relevante literatuur en andere bronnen weten te traceren.

 • Soorten argumentatie in een betoog kunnen herkennen en gebruiken, drogredenen kunnen herkennen.

 • Het mondeling helder en met goede argumentatie kunnen presenteren van een onderzoeksopzet en -uitwerking in een presentatie voor de werkgroep gedurende maximaal 10 minuten, met optimaal gebruik van presentatietechnieken (Powerpoint).

 • Het schriftelijk kunnen presenteren van onderzoeksopzet en -uitwerking in een paper van 2500 woorden, exclusief noten en literatuur.

 • Het toepassen van een wetenschappelijk verantwoorde kunsthistorische bron- en literatuurvermelding bij schriftelijke verslaglegging.

Rooster

VOLTIJD:

 • Maandag 9-11 uur (groep A), voorjaarssemester / maandag 11-13 uur (Groep B) / woensdag 9-11 uur (Groep E) [CONCEPT]

DEELTIJD:

 • Dinsdag 19-21 uur, voorjaarssemester (Groep C en D) [CONCEPT]

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ECTS (140 uur)

28 uur: Werkcolleges academische vaardigheden
14 uur: Voorbereiden en houden van een presentatie
18 uur: Lezen van materiaal en literatuuronderzoek met tussentijds verslag
20 uur: Excursie, inclusief bijbehorende opdracht
60 uur: Maken van het werkstuk en het schrijven van een eindversie op basis van commentaren van de docenten —-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (15%): onderzoeksopzet, literatuuronderzoek en andere tussentijdse opdrachten.

 • Deeltoets 2 (15%): mondelinge presentatie (referaat).

 • Deeltoets 3 (70%): eindwerkstuk van circa 2.500 woorden, excl. noten en literatuur.

 • De voorbereiding van en deelname aan de excursie tellen als praktische oefening (verplichte deelname).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de deelcijfers moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor deeltoetsen 1 en 2 zijn niet toegestaan. Voor deeltoets 3 is een cijfer lager dan 6.0 niet toegestaan.

Herkansing: deeltoetsen kunnen worden herkanst. Voor de mondelinge presentatie en de excursie kan eventueel een alternatieve opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Voor de voorbereiding van de werkcolleges wordt uitgebreid gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

A.K.C. (Arthur) Crucq MA (coördinator)

Of neem contact op met de onderwijscoördinator.

Opmerkingen

 • Een korte weekendexcursie (vrijdagavond - zondagochtend) maakt deel uit van het programma.

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • De kosten van de excursie bedragen globaal EURO 175,- tot 200,-

BELANGRIJKE OPMERKING: dit vak is een aanvullende eis bij het bindend studie advies (BSA) van de bachelor-opleiding Kunstgeschiedenis. Het betekent dat dit vak gehaald moet zijn om te mogen door studeren. Zie het opleidingsspecifieke deel van de Onderwijs en Examen Regeling.