Studiegids

nl en

Excursiewerkcollege Berlijn (/Florence)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De student moet de propedeuse Kunstgeschiedenis hebben afgerond. Voor externe studenten geldt dat zij vergelijkbaar onderwijs op het vakgebied van de Kunstgeschiedenis moeten hebben genoten.
Aanvullende toegangseis: er dient minimaal een verplicht BA2 werkcollege met goed resultaat afgerond te zijn (zie de meest recente Onderwijs en Examen Regeling.

Beschrijving

Berlijn biedt kunsthistorici een schat aan oude, moderne en contemporaine beeldende kunst, architectuur, en kunstnijverheid. In de afgelopen 25 jaar heeft de hereniging van voormalig oost en west Berlijn een nieuw en prestigieus aanzicht gegeven aan deze metropool. Oude gebouwen en musea werden gerestaureerd en collecties opnieuw toegankelijk gemaakt. Verschillende musea bezitten topstukken op het gebied van de beeldende kunst. Tijdens de excursie wordt ook een dagtocht gemaakt naar Dessau om het gerestaureerde Bauhaus-complex te bekijken. In Potsdam wordt Sanssouci bezocht, het achttiende-eeuwse zomerpaleis van koning Frederik de Grote van Pruisen.

Leerdoelen

Studenten ervaren tijdens de excursie objecten van studie die het terrein uitmaken van de kunstgeschiedenis in de volle breedte. De leerdoelen hierbij zijn:

 • Kunnen anticiperen op het analyseren van een onderwerp binnen de museale en monumentale omgeving van het excursiedoel (Berlijn), en in confrontatie met een veelheid aan kunstvormen.

 • Een onderwerp dat is gerelateerd aan het excursiedoel, in een kunstvorm naar keuze (architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid, world art studies), kunnen afbakenen en er een zelfstandig verdiepend onderzoek naar kunnen initiëren.

 • Daarbij gebruik weten te maken van eerder opgedane kennis van het kunsthistorisch apparaat, van technische en materiële aspecten, en van invalshoeken als vorm, functie en inhoud van de in beschouwing genomen artefacten.

 • In aanvulling op kunsthistorische methoden en technieken t.a.v. geïsoleerde kunstobjecten op verdedigbare wijze kunnen rapporteren over de implicaties voor kunstenaar, opdrachtgever en publiek van kunstvoorwerpen in context.

 • Een eigen onderzoek mondeling (powerpoint-ondersteunde presentatie van circa 15 minuten; zowel tijdens de werkgroep als tijdens de excursie) en schriftelijk (tekst van circa 3000 woorden excl. titelpagina, noten en literatuur) kunnen presenteren, op een wetenschappelijk niveau.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

Combinatie:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege (m. referaat)

 • Excursie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (280 uur)

24 uur: Deelname hoor-/werkcolleges: 2 uur p.w. x 12 weken
24 uur: Voorbereiding hoor-/werkcolleges
16 uur: Voorbereiding toets
60 uur: Voorbereiding en verzorging presentaties
80 uur: Excursie
72 uur: Voorbereiden (literatuurstudie, bronnenonderzoek) en schrijven werkstuk
—-
280 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (20%) met korte open (invul-)vragen.

 • Presentatie-opdracht 1 (10%): door powerpoint-ondersteund referaat (tijdens het werkcollege).

 • Presentatie-opdracht 2 (10%): referaat (“op locatie”) van circa 15 minuten.

 • Afsluitend werkstuk (60%): schriftelijk werkstuk van circa 3000 woorden excl. noten en literatuur (=6-7 pagina’s 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: het gewogen gemiddelde over de toetsonderdelen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan. Het werkstuk moet bovendien met een voldoende worden afgesloten (minimaal 6.0).

Herkansing: tentamen en afsluitend werkstuk kunnen bij een onvoldoende (eenmalig) worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige toets-onderdelen kan een vervangende opdracht worden geformuleerd.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Op Blackboard kan men het rooster, de lijst met onderwerpen voor referaat en werkstuk en alle andere relevante informatie van de reis vinden.

Literatuur

Reader-teksten op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw Dr. H.F. Westgeest

Of neem contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

 • Er zijn dit studiejaar twee excursie bestemmingen, te weten Berlijn en Florence. De indeling van de excursie-groepen wordt in eerste instantie door de opleiding gemaakt. Studenten kunnen onderling plaatsen uitwisselen.

 • Voor de alternatieve excursiebestemming Florence, zie: Excursiewerkcollege Florence

 • De excursie vereist een goede conditie.

 • De kosten van de excursie bedragen globaal EURO 750,-

 • Per persoon is er een excursievergoeding van circa EURO 150,-

 • Vanwege de Toegangseisen (zie boven) is het onverstandig om al kosten te maken voor de excursie alvórens er een formele toestemming is van de Examencommissie om aan de excursie deel te nemen.