Studiegids

nl en

Seminar Bachelor Eindwerkstuk (Kunstgeschiedenis)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het eindwerkstuk is de bekroning van de bachelor Kunstgeschiedenis en de ultieme proeve van bekwaamheid op dit niveau. Het is dé mogelijkheid in de bachelor om je te specialiseren.

De tijd die je aan de bachelor eindscriptie te besteden hebt, is begroot op 280 uur (10 ects) ofwel twee tot drie maanden fulltime. Voor de omvang van de scriptietekst moet je uitgaan van ongeveer 8.500 woorden, exclusief noten en literatuur (ca. 17-21 pagina’s, Times New Roman, regelafstand 1.5).

Om je op de start van het onderzoek en het daarover rapporteren zo goed mogelijk voor te bereiden werk je in dit scriptieseminar stapsgewijs aan je onderzoeksopzet – van eerste idee tot concreet plan. Je doet dat onder begeleiding van de docenten. Dit zijn daarbij aandachtspunten:

 • afbakenen van een onderwerp voor je onderzoek

 • bedenken van een centrale onderzoeksvraag, met eventuele sub-vragen

 • uitwerking van de onderzoeksopzet

 • notenapparaat, bibliografie, (herkomst) afbeeldingen

 • het maken van een tijdplanning

Er zijn in totaal 5 à 6 bijeenkomsten: vijf sessies vóór het Kerstreces en één (de presentatiedag) erna. Na de eerste bijeenkomsten in september oriënteer je je op het onderwerp waarnaar je onderzoek gaat doen. Eind november moet je onderwerpskeuze globaal vast liggen en word je gekoppeld aan je persoonlijke scriptiebegeleider. Tijdens de vervolgbijeenkomsten krijg je instructie over de vereiste academische vaardigheden voor het schrijven van een eindwerkstuk en is er ruimte voor het bespreken van specifieke problemen. Wat is een goede onderzoeksvraag? Welke bronnen heb je nodig om de vraag te beantwoorden? Hoe organiseer je een complex betoog? Hoe spreek je een (wetenschappelijk) publiek aan?

Tot besluit presenteer je je onderzoek aan een forum van medestudenten en docenten, waarna je aan het eigenlijke werk kunt beginnen.

Leerdoelen

 • Een idee voor een kunsthistorische onderzoeksvraag kunnen verwoorden en verduidelijken tegenover een gehoor van vakgenoten.

 • Het idee kunnen vertalen in een concrete onderzoeksvraag; het daarbij al in een vroeg stadium kunnen opstellen van een passende bibliografie.

 • Kunnen bepalen welke visuele (en/of andere) bronnen en literatuur er nodig zijn voor het beantwoorden van de vraagstelling.

 • Een realistische planning van het onderzoek kunnen maken.

 • Een deugdelijke en goed gestructureerde presentatie van circa 10 minuten over het gekozen onderwerp en de gekozen vraagstelling en invalshoek kunnen voorbereiden en presenteren; het daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

Voor de leerdoelen met betrekking tot het eindwerkstuk Kunstgeschiedenis zelf zie het studieonderdeel “Bachelor Eindwerkstuk Kunstgeschiedenis” in deze studiegids, alsmede de betreffende bepalingen in het Onderwijs- en Examenreglement op de opleidingswebsite (algemeen en opleiding specifieke gedeelte).

Rooster

 • 5x op vrijdag 9-11 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (5 à 6 sessies), gecombineerd met zelfstandige literatuurstudie

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

10 uur: Deelname seminar: 2 uur p.w. x 5 weken
08 uur: Deelname presentatiedag (feedbackkoffie)
24 uur: Lezen algemene literatuur (ca. 120 pagina’s / 5 pagina’s per uur) bij de seminarsessies
68 uur: Literatuur- en bronnenonderzoek met het oog op het onderzoeksvoorstel
30 uur: Schrijven van onderzoeksvoorstel en voorbereiden presentatie

140 uur

Toetsing

 • Actieve deelname aan de groepsdiscussies, voorbereiding op het seminar (20%).

 • Mondelinge presentatie, adequaat ondersteund met AV middelen, van het eigen onderzoeksvoorstel (20%).

 • Uitgewerkt onderzoeksvoorstel (60%) van circa 2000 woorden excl. noten en literatuur (= circa 4 à 5 pagina’s, Times New Roman, 1.5 regelafstand)..

Compensatie: alle toetsonderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Herkansing: een onvoldoende beoordeeld onderzoeksvoorstel kan worden herkanst. Als herkansingsmogelijkheid voor de overige componentenonderdelen kan in uitzonderlijke gevallen een vervangende opdracht worden geformuleerd. Dit is aan de Examencommissie.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor het inleveren van het onderzoeksvoorstel, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten. Blackboard

Literatuur

 • N.t.b.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

A.K.C. (Arthur) Crucq MA (coördinator)

Of neem contact op met de onderwijscoördinator van de BA Kunstgeschiedenis/Arts, Media and Society

Opmerkingen

N.v.t.