Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Vaardigheden 7

Vak
2017-2018

Algemene omschrijving

Vaardigheden 2:Hoe doe ik politicologisch onderzoek? is de overkoepelende naam van vier tweedejaars bachelor-cursussen die in totaal 10 ECTs opleveren:

  1. Vaardigheden 5: Hoe kom ik tot een bruikbare politicologische onderzoeksvraag en hoe schrijf ik het op een academisch manier op? (2 ECTs)
  2. Vaardigheden 6: Hoe ontwerp ik een onderzoeksopzet om een politicologisch probleem te onderzoeken? (3 ECTs)
  3. Vaardigheden 7: Hoe voer ik een kwalitatieve data-analyse uit om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden en hoe communiceer ik mijn bevindingen? (2 ECTs)
  4. Vaardigheden 8: Hoe voer ik een kwantitatieve data-analyse uit om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden en hoe communiceer ik mijn bevindingen? (3 ECTs)

In deze cursussen worden academische vaardigheden geoefend die essentieel zijn voor het succesvol doorlopen en afronden van de studie Politicologie/Internationale Betrekkingen en Organisaties. De vaardigheden die centraal staan zijn: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie.

Deze vaardigheden worden in werkgroep-bijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept. De cursussen bouwen op elkaar voort, en idealiter is het wenselijk (maar niet vereist) dat de voorgaande cursus met een voldoende wordt afgerond voordat men verder kan.

De doelstelling is studenten te laten oefenen in het opzetten en uitvoeren van een politicologisch onderzoek, zodat ze in het derde jaar goed voorbereid aan hun bachelor-scriptie kunnen beginnen.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster

Blok 3
Vaardigheden 7: Hoe voer ik een kwalitatieve data-analyse uit om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden en hoe communiceer ik mijn bevindingen?
Aan de hand van het theoretische raamwerk ontwikkeld in Onderzoek 2 wordt een methode van onderzoek opgezet dat daarna door middel van kwalitatieve data-analyse, zoals process tracing methodology, wordt uitgevoerd. De student schrijft daarna een rapportage van deze analyse en verzorgt een mondeling presentatie van het onderzoek.

Leerdoelen
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • De kernelementen van een kwalitatief onderzoek opzetten, uitvoeren en rapporteren

  • Het voorbereiden en uitvoeren van een academische presentatie