Studiegids

nl en

Intertekstualiteit: Autonomie en engagement

Vak
2017-2018

Toegangseisen

BA Nederlandse taal- en letterkunde / BA literatuurwetenschap / BA cultuurwetenschap / BA kunstgeschiedenis

Beschrijving

'Toeschouwer ben ik uit een hoogen toren,/ Een ruimte scheidt mij van de wereld af'. Zo dichtte Nijhoff in 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog. Kan dat zomaar? Wat betekent het om je terug te trekken in je ivoren toren?
Precies een eeuw later verwijt Philip Huf de jonge auteurs van zijn generatie dat ze wereldvreemde personages neerzetten die zich niet verhouden tot de wereld om hen heen. Maar is dat wat we moeten verlangen van literatuur? Moet kunst in de eerste plaats uitzicht bieden op hogere en meer universele zaken dan het straatrumoer alleen? Of is het juist aan intellectuelen als literaire auteurs om zich politiek en maatschappelijk te engageren? Hoe waardevol is kunst als zij louter 'voor de kunst' is?
Autonomie en engagement: het is een kwestie die de literaire gemoederen al twee eeuwen bezig houdt. In deze cursus zullen we de geschiedenis van deze discussie terugvoeren tot de vroege Romantiek. Daarbij gaan we in op de verschillende wetenschappelijke benaderingen van de vraag: tekstgericht, auteursgericht of lezersgericht. Tegelijk met deze theoretische aspecten richten we ons op de praktijk van de Nederlandse literatuurgeschiedenis van de 20ste en de 21ste eeuw. Hoe zag 'autonomie' er precies uit in deze periode? En engageren auteurs zich buiten of juist binnen hun romans en hun gedichten? En waarmee dan?
In dit tweede deel van de onderzoekswerkgroep gaan we aan slag met vijf casusstudies.

Leerdoelen

 • Je maakt een grondige studie naar de concepten 'autonomie' en 'engagement'. Je hebt kennis en inzicht in de geschiedenis van deze begrippen in de literatuurgeschiedenis sinds de Vroege Romantiek, en kan ze in hun culturele context plaatsen.

 • Je hebt overzicht over de verschillende benaderingswijzen die er zijn in de literatuurwetenschap om de relatie tussen literatuur en maatschappij te onderzoeken, en kan deze benaderingen evalueren.

 • Je kan onderzoek opzetten, uitvoeren en evalueren naar het verband tussen auteurspoetica's, werkinterne poetica en autonomie en engagement.

 • Je kan wetenschappelijke discussies opzetten en voeren over autonomie, engagement en contemporaine Nederlandse literatuur (proza en poezie).

 • Je kan schriftelijk en mondeling wetenschappelijk verslag uitbrengen van dit onderzoek, en het populariseren, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs op een middelbare school.

Rooster

Zie Rooster MA Neerlandistiek

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • Colleges: 42 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 106 uur

 • Voorbereiden referaat: 16 uur

 • Schrijven van een werkstuk: 96 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Toetsing

 • Het kiezen van een wetenschappelijk artikel, toelichten en referaat daarover houden: 30%

 • Week-opdrachten en portfolio: AVV

 • Tentamen 35%

 • Paper 35%.
  Voor ieder onderdeel dient tenminste een 5.5 gehaald te worden.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

Alleen het tentamen en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Nabespreking

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Mededelingen

 • Inleveren essays en onderzoeksverslagen

Literatuur

 • Een selectie uit: Arnold Heumakers, De esthetische revolutie, Amsterdam, 2015.

 • Aukje van Roden, Literatuur, autonomie en engagement. AUP, 2015
  De rest van de literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Let op: studenten die geen Nederlands studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie Mw. prof. dr. Y. van Dijk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, eerste verdieping kamer 101A. Tel. 071-527 2144.