Studiegids

nl en

De Great Divergence: welvaart en levensstandaard in een globaliserende wereld, 1750-1914

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De oorsprong van de Great Divergence ligt met de Rise of the West vóór de achttiende eeuw, maar de verschillen tussen Oost en West worden vanaf 1800 snel groter. Het westen maakt de overgang naar moderne economische groei, ontsnapt aan de armoede die tot dan toe, en elders dan nog steeds, de ‘normale’ toestand is en bereikt een levensstandaard die hoger ligt dan waar ook ter wereld. In de lange negentiende eeuw manifesteert de kloof tussen arm en rijk zich in alle hevigheid.
In dit werkcollege richten we ons op de betekenis van de Great Divergence. We besteden aandacht aan de historische ontwikkelingen, de historiografische ontwikkelingen en methodologische kwesties: Waarin kwam de kloof tussen arm en rijk tot uiting en wat waren de gevolgen voor welvaart en de levensstandaard? Hoe ontwikkelde de levensstandaard in het westen zich tussen grofweg 1750-1914? Hoe ontwikkelde het debat over welvaart en levensstandaard zich in de afgelopen decennia? Hoe meten we welvaart en levensstandaard? Na een introductie op het onderwerp verdiepen we ons aan de hand van literatuur in verschillende thema’s. Studenten verrichten zelfstandig literatuuronderzoek naar een zelfgekozen onderwerp, houden een referaat en schrijven een werkstuk.

Dit college is gekoppeld aan het Kerncollege ‘ Global connections’. Ook in dit college bekijken we regio-overstijgende ontwikkelingen en processen en bestuderen we welvaart, levensstandaard en consumptie in een globaliserende wereld. Waar het kerncollege 'Global Connections' historische connecties centraal stelt, hanteren we in dit college vooral het global comparative perspectief.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort: bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis, van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis, voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht: bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen; bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft kennis en inzicht in de gevolgen van sociale en economische ontwikkelingen in de periode 1750-1914 en in de historische debatten daarover;

 • 9) is in staat kritisch te reflecteren (mondeling en geschreven) op literatuur en theorie met betrekking tot economische en sociale ongelijkheid, het levensstandaarddebat en de Great Divergence.

Rooster

Zie rooster BA Geschidenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken: 26 uur

 • Leeswerk plus materiaal zoeken voor werkstuk: 64 uur

 • Bijeenkomsten voorbereiden (incl. enkele keren KAVV maken): 60 uur

 • Materiaal bestuderen: 50 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Werkstuk schrijven: 70 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie en collegeopdrachten (waaronder KAVV)
  getoetste leerdoelen: 1, 5-9

Weging

Werkstuk: 70%
referaat: 10%
Participatie: 10%
Tussentijdse opdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Literatuurlijst

 • Links naar relevante websites

 • Plaatsen van opdrachten

 • Voor het inleveren en delen van de schriftelijke opdrachten die studenten maken over de gelezen literatuur

Literatuur

 • Peter Scholliers, Geschiedenis van de ongelijkheid (Berghem 2014)

Overige literatuur wordt via blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A(riadne) Schmidt

Opmerkingen

geen