Studiegids

nl en

Statistiek voor taalkundig onderzoek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Wiskunde C op VWO niveau wordt als bekend verondersteld.

Beschrijving

De cursus behandelt beschrijvende en toetsende statistiek gericht op taalkundig onderzoek. We bespreken specifiek methoden die van belang zijn voor kwantitatieve data-analyse in de taalkunde zoals variantieanalyse, regressie analyse en de analyse van kruisabellen . De cursus bestaat uit twee uur college per week en een uur practicum.

Leerdoelen

Leerdoel 1: toepassen van basale begrippen uit de beschrijvende en toetsende statistiek
Leerdoel 2: bekend zijn met statistische methoden om experimentele data te analyseren
Leerdoel 3: praktische ervaring opdoen met statistische analyse software (SPSS)
Leerdoel 4: bekend zijn met de manier waarop statistische toetsen worden gerapporteerd

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Studielast

Totale studielast: 140 uur:

  • Bijwonen college: 26 uur

  • Bijwonen practica: 13 uur

  • Bestuderen Literatuur: 35 uur

  • Maken opdracht(en) : 26 uur

  • Voorbereiding voor toetsing: 40 uur

Toetsing

Twee deeltentamens en wekelijkse opdrachten.

Weging
Gemiddelde van twee deeltentamens (70%) + op tijd inleveren van wekelijkse opdrachten (30%). Beide deeltentamens moeten minstens 5.5 scoren en de opdrachten voldoende om een eindcijfer te krijgen. Colleges zijn niet verplicht maar bij afwezigheid verliest men het recht op nadere uitleg van de docent.

Herkansing
Deeltamens mogen herkanst worden

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Communicatie met studenten en het ter beschikkingstellen van studiemateriaal

Literatuur

Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Andy Field (2013)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Jurriaan Witteman

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk