Studiegids

nl en

Inleiding Vertaalwetenschap

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

“Beautiful translations are like beautiful women, that is to say, they are not always the most faithful ones.” Wat men ook moge denken van deze (al dan niet serieus bedoelde) vergelijking tussen mooie vrouwen en mooie vertalingen door de Britse literatuurcriticus en cultuurfilosoof George Steiner, dit citaat geeft een illustratie van de discussie over “vrij” en “letterlijk” vertalen die al eeuwen wordt gevoerd. Vertaalwetenschappers, recensenten en – uiteraard – vertalers zelf hebben zich dikwijls gebogen over de vraag of het beter is vrij of letterlijk te vertalen. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met een letterlijke respectievelijk vrije vertaling? Dit is slechts een van de vele fascinerende vragen die wij in deze cursus zullen bespreken. In deze cursus komt een breed scala aan vertaalwetenschappelijke vraagstukken aan bod. Daarnaast beoogt de cursus studenten een overzicht te bieden van de geschiedenis van vertaalwetenschap, verschillende vertaaltheorieën en -benaderingen. Sommige vertalers zijn van mening dat het niet nodig is om ook maar iets van vertaalwetenschap of vertaaltheorieën te weten; je hoeft immers ook niet te weten hoe een motor in elkaar zit om te kunnen autorijden. Men zou echter ook kunnen betogen dat wanneer vertalers bewuster zijn van de keuzes die zij (kunnen) maken tijdens het vertalen, zij een betere vertaling zullen afleveren – of het nu gaat om een roman, een gedicht of een juridisch document. Om die reden beperkt deze cursus zich niet tot vertaaltheorie alleen; tijdens de werkgroepen zullen we ook diverse methoden en benaderingen loslaten op verschillende teksten.

Leerdoelen

 • Leerdoel 1: kennis van belangrijkste vertaaltheorieën en vertaalwetenschappelijke benaderingen;

 • Leerdoel 2: vermogen om kritisch te kunnen reflecteren op verschillende vertaaltheorieën;

 • Leerdoel 3: vermogen de besproken methoden en strategieën toe te passen.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Bestuderen literatuur: 125 uur

 • Voorbereiden werkgroepen / opdrachten : 50

 • Voorbereiding voor toetsing: 75

 • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen (combinatie mc-vragen en gesloten vragen)

Weging

100%

Herkansing

Schriftelijk tentamen (combinatie mc-vragen en gesloten vragen)
Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusmaterialen

 • mededelingen

Literatuur

 • Reader An Introduction to Translation Studies. Blackboard

 • Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications (2012). London/New York: Routledge. (4e editie)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Routledge publiceert regelmatig nieuw edities cursusboeken. Mocht er aan het begin van het semester een nieuwe uitgave van Introducing Translation Studies: Theories and Applications uitkomen, dan wordt u geadviseerd deze meest recente uitgave aan te schaffen.