Studiegids

nl en

Eindopdracht Management, Strategie en Cultuur

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alleen studenten die de vakken van het eerste semester van deze minor succesvol hebben afgerond en die tevens het vak Internationale Strategie & Leiderschap in dit semester volgen, of in het verleden gevolgd hebben, kunnen worden toegelaten. Studenten die nog een herkansing moeten doen voor één van de vakken van het eerste semester van deze minor kunnen hierop een uitzondering zijn.

Beschrijving

In de vijf eerste werkcolleges wordt aandacht besteed aan verschillende praktische aspecten van intercultureel management bij bedrijven en organisaties. Ter voorbereiding op de eindopdracht geven studenten in kleine groepjes (max. 4 studenten) korte presentaties aan de hand van literatuur en voeren ze met elkaar een kritische discussie over de impact van culturele verschillen, de gekozen methodieken en de pogingen tot oplossingen op de werkvloer.

Vervolgens doen studenten in kleine groepjes (max. 4 studenten) onderzoek naar de strategische keuzes en consequenties van het beleid van zelf een gekozen ondernemingen in een zelfgekozen regio of land. Idealiter sluit het gekozen bedrijf en de gekozen geografische regio aan bij de bachelor studies van de studenten. Het eindproduct is een paper waarbij er, vanuit marketing- of strategie perspectief, een plan wordt gemaakt voor de lange termijn. De studenten gebruiken hierbij de theorie, perspectieven, inzichten en modellen vanuit de andere vakken van de minor.
De studenten dienen tevens de essentie van hun eindpaper te presenteren. Aan het einde van het tweede semester worden alle presentaties gegeven en worden de beste drie presentaties uitgekozen om op het eindcongres van de minor te mogen presenteren.

Leerdoelen

 • De belangrijkste doelstelling is dat de student niet alleen leert welke theorieën worden toegepast maar dat hij ook kritisch leert te kijken naar de toepasbaarheid van deze theorieën en de debatten die daarover worden gevoerd in de literatuur;

 • In de tweede plaats wordt de student aangemoedigd zijn eigen kritische denkvermogen te stimuleren door zelfstandig extra literatuur te zoeken;

 • In de derde plaats leert de student de informatie zodanig te ordenen dat hij er een goede presentatie (zowel schriftelijke als mondeling) over kan geven.

Rooster

Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Studielast

De studielast bedraagt 5 ec × 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen en werkcolleges: twee keer in de week 7 × 4 uur = 28 uur;

 • voorbereiden collegestof: 6 uur per week x 7 = 42 uur;

 • schrijven individuele paper = 17 uur;

 • schrijven en presenteren groepspaper = 53 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Groepspresentatie over de eindpaper;

 • Eindpaper (groepsopdracht).

Weging

 • Groepspresentatie over de eindpaper 20%;

 • Eindpaper (groepsopdracht) 80%.

Herkansing

 • Individuele paper.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Volgt nog.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Drs. A.P. (Alette) Vonk