Studiegids

nl en

Seminar Religie 1: rituelen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen. Dit vak staat alleen open voor hoofdvakkers Religiewetenschappen en minorstudenten Religion in changing World.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel onderzoekt wat ritueel is en geeft een overzicht van klassieke benaderingen in de studie van rituelen. In het tweede deel van de cursus geven de studenten een presentatie waarin ze de opgedane kennis toepassen op een ritueel naar keuze op basis van literatuuronderzoek.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie ook: Academische Vaardigheden
Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten mondelinge presentatievaardigheden middels dit formulier.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

 • verschillende godsdienstwetenschappelijke en antropologische benaderingen en thema’s in de studie van rituelen te herkennen;

 • deze kennis toe te passen door middel van een gedegen literatuuronderzoek;

 • informatie te verzamelen, te selecteren en kritisch te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • een goede onderzoeksvraag te formuleren op basis van de literatuurstudie;

 • de juiste evidentie te presenteren voor de beantwoording van de onderzoeksvraag;

 • mondeling en schriftelijk te rapporteren over de bevindingen voor een publiek van specialisten en niet-specialisten;

 • constructieve feedback te geven en te ontvangen ter verbetering van eigen werk en werk van medestudenten,

Rooster

Timetable Religiewetenschappen
Timetable Minor Religion in a changing world

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges, 2 uur per week x 13 = 26 uur

 • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden (Religiewetenschappen), 2 uur x 3 = 6 uur

 • Bestudering literatuur en 6 opdrachten, 34 uur

 • Presentatie: literatuuronderzoek en voorbereiding, 39 uur

 • Werkstuk van 3000 woorden, 40 uur

 • Inzage toetsing: 1 uur

Toetsing

 • 6 opdrachten over de gelezen literatuur (30%)

 • Presentatie (20%)

 • Werkstuk (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Bij een gemiddeld onvoldoende voor de zes opdrachten, wordt een vervangende schrijfopdracht gegeven. Herkansing van presentatie en werkstuk bij onvoldoende is mogelijk.

Nabespreking tentamen

De opdrachten worden becijferd en van commentaar voorzien via Blackboard Turnitin Assignments. Studenten kunnen het commentaar inzien via Blackboard en de docent benaderen bij het eerstvolgende college bij vragen over het cijfer of het commentaar. Studenten krijgen een schriftelijke feedback over hun presentatie met concrete suggesties betreffende de onderzoeksvraag en de literatuur voor het werkstuk. Voor de herkansing van het werkstuk wordt een nabespreking georganiseerd. Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen

 • Publiceren van cursusprogramma’s

 • Indienen en beoordelen van opdrachten

 • Vooraf indienen van powerpointpresentaties

Literatuur

Catherine Bell. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.
Verdere literatuur verschilt per student en is afhankelijk van het gekozen ritueel of symbool voor referaat/werkstuk.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, aan te melden in Blackboard om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie, dit is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N.M. Dessing