Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is. Voor meer informatie, neem contact op met de studiecoordinator

Beschrijving

Teksten, beelden en objecten vormen een fundamenteel onderdeel van de academische bestudering van zowel moderne als antieke religies. Deze cursus biedt een inleiding op methoden en technieken van bronnenonderzoek. Na een theoretische introductie leren studenten om interpretatiemethoden en -technieken toe te passen op concrete casussen.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over onderzoeksvaardigheden en schriftelijke presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie ook Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten middels dit formulier.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • methoden en technieken voor de bestudering van teksten, beelden en objecten te beschrijven

 • de toepassing van specifieke methoden en technieken te herkennen en kritisch te bediscussiëren

 • deze kennis toe te passen op een concrete casus

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren

Loopbaanvaardigheden
Kritisch beoordelen van tekst en beeldmateriaal op betrouwbaarheid, doelgroep en van de historische en maatschappelijke context.

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten.
Aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Studielast

5 EC = 140 uur

 • Bijwonen colleges = 13 x 2 uur = 26 uur

 • Bijwonen EAV = 2x3 uur = 6 uur

 • Bestudering literatuur en kleine opdrachten = 66 uur

 • Voorbereiding referaat = 16 uur

 • Schrijven werkstuk = 26 uur

 • Inzage werkstuk = 1uur

Toetsing

 • Praktische oefening 1: aanwezigheid en participatie.

 • Praktische oefening 2: presentatie

 • Twee schrijfopdrachten op basis van 2 case studies 40%

 • Werkstuk 60%

Nota Bene

 • Praktische oefeningen 1 en 2 worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende; ze tellen niet mee in de weging voor het eindcijfer.

 • Uitsluitend een voldoende voor de praktische oefeningen geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen, d.w.z. tot de 2 schrijfopdrachten en het werkstuk.

 • Herschreven opdrachten/werkstukken die na de deadline ingeleverd worden, zullen als niet onvangen beschouwd worden and zullen niet nagekeken worden.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers van de twee schrijfopdrachten (40%) en het werkstuk (60%).

Voor de schrijfopdrachten en het werkstuk geldt dat voor geen van deze drie onderdelen minder dan een 5 behaald mag worden. Het gewogen eindcijfer dient minimaal een 6 te zijn.

Herkansing

 • Indien een of beide schrijfopdrachten onverhoopt onvoldoende zijn, dan wordt de student in de gelegenheid gesteld eenmalig een verbeterde versie bij de docenten in te leveren, en wel binnen een week na bekendmaking van het cijfer.

 • Indien het werkstuk onverhoopt onvoldoende is, dan wordt de student in de gelegenheid gesteld eenmalig een verbeterde versie bij de docenten in te leveren, en wel binnen twee weken na bekendmaking van het cijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen (in BB) wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard, voor mededelingen, updates, vragen en discussie

Literatuur

 • Peter Burke. Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence. London: Reaktion Books, 2001.

 • Martha C. Howell and Walter Prevenier. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

T.E.M. Krijger