Studiegids

nl en

Methoden en Technieken 3: kwantitatief onderzoek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Methoden en technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten.
Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen. Zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek.
In dit college leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke enquete wordt zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Leerdoelen

Wat wordt er verwacht?
Elementaire onderzoeksvaardigheden
1.4 Onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
1.5 Op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
1.6 Ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden.

Schriftelijke presentatievaardigheden
11. 1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
11.2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp) in het vakgebied:

 • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie

 • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt

 • met gebruikmaking van relevante illustratie- en multimediale technieken
  -gericht op een specifieke doelgroep

IV. een realistische planning kunnen maken en zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen.
b. de bachelor heeft kennis van hedendaagse verschijningsvormen van religie (dublindescriptor 1)
1. kennis en inzicht. Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en waarbij dit wordt overovertroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vak vereist is.
c. de bachelor heeft religiewetenschappelijke kennis van algemene en vergelijkende aard
d. de bachelor heeft kennisgenomen van de onderzoeksmethoden van zingevingsvraagstukken volgens de psychologie van religie
e. f. de bachelor is in staat religieuze verschijnselen te beschrijven en te analyseren in het licht van/volgens de methoden van de religiewetenschappen (dublindescriptor 2)
2. Toepassen kennis en inzicht.
Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied.
g. de bachelor is in staat om te reflecteren op de hedendaagse multireligieuze werkelijkheid en op actuele debatten over de rol van religie in de moderne samenleving. Expliciet dublindescriptor 3, maar impliciet ook dublindescriptor 4.
3) Oordeelsvorming: Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten en niet-specialisten
4. communicatie: is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.

Leerdoelen en loopbaanvaardigheden

 • De student is op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek
  o De student kan onder begeleiding een onderzoeksvraag formuleren waarbij hij/zij gebruik maakt van religiewetenschappelijk kennis
  o De student kan onder begeleiding een onderzoek plannen en op effectieve wijze doelen stellen en prioriteiten bepalen

 • De student kan een eenvoudige schriftelijke vragenlijst ontwikkelen en afnemen
  o De student heeft kennisgenomen van eenvoudige kwantitatieve onderzoeksmethoden van zingevingsvraagstukken volgens de sociale wetenschappen

 • De student kan eenvoudige statistische analysemethoden toepassen op de onderzoeksgegevens
  o De student kan data analyseren, belangrijke informatie signaleren en herkennen en verbanden leggen tussen gegevens

 • De student kan de resultaten van het leeronderzoek op heldere systematische wijze communiceren
  o De student kan onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten in een schriftelijke presentatie met gebruikmaking van relevante illustraties (tabellen, grafieken)
  o De student kan reflecteren op het uitgevoerde onderzoek, gegevens in het licht van relevante kwaliteitscriteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen van het eigen onderzoek.
  o De student kan ideeën, feiten en meningen in begrijpelijke taal en op heldere wijze aan anderen duidelijk maken, gebruik makend van ter zake doende middelen

Rooster

Timetable Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege en practicum. Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Studielast

140 uur (5 EC) waarvan 28 uur voor het volgen van het werkcollege

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.

Toetsing

 • Opdrachten: eerste versie probleemstelling en tweede versie probleemstelling (10% eindcijfer)

 • Praktische oefening: wekelijkse opdrachten en voorlopige presentatie onderzoek

 • Eindwerkstuk (90% eindcijfer).

Praktische oefeningen worden gewaardeerd met een voldoende of onvoldoende en tellen niet in de weging voor het eindcijfer. uitsluitend een voldoende op de praktische oefeningen geeft toegang tot de getentamineerde onderdelen i.e. het eindwerkstuk.

Herkansing

Indien het eindwerkstuk onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

 • P. Swanborn. Basisboek Sociaal Onderzoek (Meppel, 2010).

 • Aanvullende literatuur uitgereikt tijdens college.

N.B. Voor dit college moet de nieuwste versie van SPSS worden aangeschaft (www.surfspot.nl)
Op de eerste bijeenkomst zal een opzet van de colleges, een overzicht van de stof ter voorbereiding van elk college en een opzet van het eindwerkstuk worden uitgereikt.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

tba

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.