Studiegids

nl en

Religie en media

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Studenten dienen basiskennis te hebben van de religiewetenschappen.
Dit college is toegankelijk voor keuzevakkers, op voorwaarde dat er voldoende plek is.

Beschrijving

Deze cursus is een laboratorium voor media-experimenten op het terrein van religie door studenten. De cursus bestaat uit een drietal projecten waaraan iedere student een bijdrage levert: (1) een blogproject, (2) een krantenartikelproject, en (3) een casus. Voor het blogproject schrijft iedere student twee blogs voor het Leiden Religie Blog of het Leiden Islam Blog. Voor het krantenartikelproject schrijft iedere student een achtergrondverhaal op het terrein van religie voor een nationale of lokale krant of voor een opinieweekblad. De casus is een per cursusjaar variërende onderzoeksvraag voorgelegd aan studenten door media, overheid, onderzoeksbureau of bedrijfsleven (denk aan een vraag van een ministerie, het Sociaal en Cultureel Planbureau, een internationaal bedrijf). Studenten formuleren een antwoord op deze vraag in een gezamenlijk geschreven rapport.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

Informatie op het terrein van religie te identificeren en te ordenen voor communicatie- en mediadoeleinden;

 • Op basis van deze informatie een heldere, toegankelijke en goed opgebouwde schriftelijke presentatie te geven in de vorm van blogs en achtergrondverhalen gericht op een breed publiek van specialisten en niet-specialisten;

 • Individueel en in samenwerkingssituaties een (literatuur)onderzoek van beperkte omvang te verrichten ter beantwoording van een onderzoeksvraag over religie afkomstig van media, overheid, onderzoeksbureau of bedrijfsleven;

 • Vast te stellen welke informatie gewenst is door de opdrachtgever;

 • Vast te stellen welke informatie, activiteiten en bronnen vanuit religiewetenschappelijk oogpunt relevant zijn voor de beantwoording van de vraag;

 • Een helder en goed opgebouwd rapport te schrijven dat vakinhoudelijke kennis toepast in de praktijk;

 • Een rapport op overtuigende wijze met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken mondeling te presenteren aan een opdrachtgever.

Rooster

Zie roosterpagina Religiewetenschappen

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 13 x 2 uur = 36 uur

 • Bestudering verplichte literatuur voor cursus: 8 uur

 • Identificatie en ordening van informatie voor twee blogs en achtergrondverhaal: 3 x 8 uur = 24 uur

 • Schrijven van twee blogs en achtergrondverhaal : 3 x 8 uur = 24 uur

 • Voorbereiding en uitvoering onderzoek in opdracht: 24 uur

 • Schrijven rapport in samenwerkingssituatie: 20 uur

 • Voorbereiding op gezamenlijke presentatie van rapport aan opdrachtgever: 4 uur

Toetsing

 • blogs (30% )

 • achtergrondverhaal (40%)

 • rapport (30%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing bij onvoldoende voor blogs, achtergrondverhaal en rapport is mogelijk.

Nabespreking tentamen

De opdrachten worden becijferd en van commentaar voorzien via Blackboard Turnitin Assignments. Studenten kunnen het commentaar inzien via Blackboard en de docent benaderen bij het eerstvolgende college bij vragen over het cijfer of het commentaar.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen

 • Publiceren van cursusprogramma

 • Indienen en beoordelen van blogs, achtergrondverhaal en rapport

Literatuur

Gemeenschappelijke literatuur wordt opgegeven bij eerste de bijeenkomst. Verdere literatuur verschilt per student en is afhankelijk van gekozen onderwerp voor blog en krantenartikel.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

Dr. N. M. Dessing