Studiegids

nl en

Populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in de 20e-eeuwse Caraïbische politiek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

In het Caraïbisch gebied spelen populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie een cruciale rol in de politiek. Zij bepalen in belangrijke mate het denken en handelen van politieke leiders en drukken via deze personen een stempel op processen van machtsdeling, natievorming en sociaal-economische ontwikkeling. Of het nu gaat om Fidel Castro of François Duvalier, Michael Manley of Eric Williams, Cheddi Jagan of Johan Adolf Pengel, genoemde elementen hebben een aanwijsbare invloed op de koers van Caraïbische staten, binnenslands maar ook buitenslands.
Aan de hand van primaire en secundaire bronnen zal in dit college aandacht worden besteed aan populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie in het Caraïbisch gebied in de 20e eeuw. Daarbij zal – met inachtneming van de historische context en de Werdegang van afzonderlijke staten – een biografische invalshoek worden gehanteerd. De opvattingen (onder andere met betrekking tot etniciteit, klasse en gender) en optredens (in het parlement, tijdens verkiezingen en als regeringsleider) van individuele politici staan centraal. Primaire bronnen die geanalyseerd zullen worden, zijn documentaires over en toespraken van politieke leiders. Ook in hun werkstuk zullen studenten probleemgestuurd onderzoek verrichten aan de hand van primaire (en secundaire) bronnen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen populisme, charismatisch leiderschap en ideologische oriëntatie en kan deze begrippen toepassen op politieke leiders in het Caraïbisch gebied.

 • 10) De student is vertrouwd met de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij Caraïbische politieke geschiedenis.

 • 11) De student heeft kennis van en inzicht in de historiografie behorende bij Caraïbische politieke geschiedenis.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Volgen college: 2 uur x 13 weken = 26 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: circa 650 pagina’s à 7 pagina’s per uur = 93 uur

 • Voorbereiden/maken van twee opdrachten: 16 uur

 • Studiebegeleiding: 5 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief inlezen en onderzoek): 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2d, 6

 • Opdracht 1 (schrijven essay op basis van primaire bron)
  Getoetste leerdoelen: 1, 9-11

 • Opdracht 2 (schrijven essay op basis van primaire bron)
  Getoetste leerdoelen: 1, 9-11

Weging

Werkstuk: 70%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 10%
Opdrachten 1 en 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • N.v.t.

Literatuur

Ruim vóór aanvang van het college dienen studenten de volgende boeken te hebben aangeschaft:

 • Anton Allahar, Caribbean Charisma. Reflections on Leadership, Legitimacy and Populist Politics (Kingston: Ian Randle/Boulder: Lynne Rienner, 2001)

 • Peter Meel, Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014)

 • De overige literatuur zal door de docent beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor de tekst die voorafgaande aan het eerste college moet worden bestudeerd.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. P.J.J. Meel

Opmerkingen

Geen