Studiegids

nl en

Grieken, Romeinen en barbaren. Zelfbeeld en vreemdenbeeld in de oudheid

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

Beschrijving

In dit college wordt ingegaan op een van de meest fundamentele aspecten van een samenleving: het feit dat die samenleving zich bewust onderscheidt van andere samenlevingen, ofwel aan zichzelf een bepaalde identiteit toeschrijft en die contrasteert met de (vermeende) identiteiten van ‘de anderen’. De Griekse stadstaten en de stadstaat Rome ontwikkelen een dynamisch zelfbeeld, hand in hand met een vreemdenbeeld: wie zijn wij, en hoe onderscheiden we ons van de anderen? Velerlei thema’s, zoals patriotisme, ethnocentrisme, racisme, antisemitisme, xenofobie laten zich langs deze lijn onderzoeken. Zijn deze concepten van toepassing op de wereld van de oudheid? Geen simpele vraag: ook als we, een noodzakelijke stap, een definitie van deze concepten geformuleerd hebben, blijft de analyse van de bronnen een struikelblok, want we hebben het hier over zaken die direct raken aan ons eigen leven, aan onze actualiteit. Dat is een complicatie, maar maakt ook direct de relevantie van dit onderwerp duidelijk.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 4) Na het volgen van dit college heeft de student inzicht verworven in de manier waarop in antieke samenlevingen identiteiten werden gevormd, en kan die identiteitsvorming relateren aan algemene vraagstukken inzake de (voor)oordelen van samenlevingen over elkaar (in-group versus out-group).

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 2 uur per week gedurende 12 weken = 24 uur

 • Bestuderen Literatuur: 113 uur

 • Toetsing: 2 deeltoesten van 1,5 uur = 3 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusinformatie en mededelingen

 • beschikbaarstellen van leesstof

Literatuur

De literatuur zal bestaan uit wekelijks te lezen artikelen.
De te lezen stof zal d.m.v. Blackboard bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

F.G. Naerebout

Opmerkingen

geen