Studiegids

nl en

Zichtbare Geschiedenis: inleiding in de visuele bronnen voor moderne geschiedenis

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Voor onderzoekers van de moderne tijd bieden visuele bronnen een rijke bron van informatie. Maar hoe ga je op een verantwoorde manier om met die bronnen? Hoe kan je deze inzetten als méér dan illustraties bij een betoog? Doel van dit college is om studenten bekend te maken met verschillende methodes voor het ‘lezen’ van visueel materiaal en hen zo de ‘taal’ te geven om deze bronnen centraal te stellen in hun onderzoek.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichtingen Algemene Geschiedenis, Sociale Geschiedenis en Vaderlandse Geschiedenis.

Deze collegereeks concentreert zich op drie soorten media:
1) fotografie;
2) propaganda- en verkiezingsposters;
3) spotprenten.

Bij het bevragen van deze bronnen staat niet zozeer de productie van de beelden centraal (hoewel ook daar aandacht aan wordt besteed), maar veel eerder de intentie, werking en receptie van bepaalde beelden. Het college wordt afgesloten met een door de studenten samengestelde èn uitgevoerde hardcopy en/of digitale tentoonstelling, waarin het werk van één beeldmaker, stroming of thema centraal staat.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis (in internationale context)
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaalwetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) kan werken met verschillende repositoria voor visuele bronnen en de daarbij passende zoekmethoden;

 • 3) kan werken met diverse soorten visuele bronnen uit de moderne tijd;

 • 4) kan reflecteren op de relatie tussen ontstaan, intentie, en bruikbaarheid van visuele bronnen;

 • 5) kan voor verschillende soorten visuele bronnen passende technieken toepassen voor duiding en contextualisering;

 • 6) Kan een digitale tentoonstelling ontwerpen van de daarvoor geselecteerde beelden verantwoorden en duiden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 12 × 2 uur = 24 uur (inclusief 1 college op locatie, namelijk in een archiefinstelling met audiovisueel materiaal)

 • Voorbereiden colleges en tussenopdrachten: 12 × 6 uur = 72 uur

 • Voorbereiden presentatie: 4 uur

 • Eindproject: 40 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van die college zullen worden getoetst door middel van:

 • tussenopdrachten (online en schriftelijk);

 • een referaat, mondelinge presentatie;

 • een eindproject (hardcopy/digitale tentoonstelling).

Weging

 • opdrachten: 50%

 • presentatie: 10%

 • eindproject: 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende voorwaarde dat voor het eindproject een voldoende is behaald.

Herkansing

Studenten die de tussentijdse opdrachten hebben ingeleverd maar gemiddeld geen voldoende hebben behaald, kunnen het vak herkansen door middel van een individuele opdracht.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • algemene informatie t.a.v. de cursus en planning van de excursies

 • het beschikbaar stellen van verplichte literatuur en ander studiemateriaal

 • tussentijdse opdrachten

 • N.B. Bij dit college zullen ook andere online toepassingen worden gebruikt. Beschikking over een smartphone of tablet is daarbij zeer aan te raden.

Literatuur

Wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Carolien Stolte
Bart van der Steen

Opmerkingen

Geen.