Studiegids

nl en

Voorbij de Polis: stedelijke cultuur in de Hellenistische wereld

Vak
2017-2018

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De antieke wereld was een wereld vol steden: niet eerder woonden zoveel mensen in steden, en niet eerder waren steden zo groot en zo complex. Voor het eerst ontstond ook een daadwerkelijk ‘stedelijke’ cultuur, en deze zou grote invloed hebben op stedelijke cultuur in latere historische periodes. Geschiedenis van de antieke wereld is dan ook bij uitstek een geschiedenis van stedelijke samenlevingen.

De vraag is hoe antieke steden zich door de eeuwen heen ontwikkelden, en welke factoren daarbij een rol speelden. Over deze vraag wordt door historici en archeologen al sinds jaar en dag gediscussieerd, maar één periode is daarbij lang over het hoofd gezien: de Hellenistische periode (ca. 320 – ca. 30 v. Chr.). Dat is eigenlijk raar, want het lijkt er sterk op dat juist in deze periode steden in het mediterrane gebied fundamenteel van karakter veranderen, onder invloed van sterk toenemende economische en politieke integratie.

In dit werkcollege onderzoeken we hoe we de veranderingen in steden in het Hellenisme moeten duiden: waarom worden steden in de laatste eeuwen vóór Christus opeens zoveel complexer, en welke gevolgen had dat op sociaal, economisch, en cultureel terrein? Hoe verhouden zich de recente ideeën van historici en archeologen over Hellenistische steden tot onze tekstuele en archeologische bronnen? Wat leert de geschiedenis van steden in deze periode over wat ‘de stad’ voor iets is?

De nadruk op de relatie tussen verstedelijking en economische en politieke integratie maakt dat het werkcollege aansluit aan bij het Kerncollege Global Connections (sem. II).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student heeft inzicht in wetenschappelijke debatten over de aard en geschiedenis van stedelijke samenlevingen in de antieke wereld.

 • 9) De student is in staat om aan de hand van concrete voorbeelden uit te leggen op welke manieren stedelijke samenlevingen zich in de hellenistische wereld ontwikkelden.

 • 10) De student kan kritisch analyseren hoe lopend discours over hellenistische stadsgeschiedenis zich verhoudt tot concrete tekstuele en archeologische gegevens, en omgekeerd.

 • 11) De student kan, aan de hand van een concrete case study, reflecteren op de invloed van ontwikkelingein in de hellenistsiche periode op de stadsgeschiedenis van de antieke wereld.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 2 uur = 24 uur.

 • Voorbereiden college: 12 x 2 uur = 24 uur.

 • Maken opdracht(en) : 3 x 10 uur = 30 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 202 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-7, 10-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (Samenwerkingsopdracht: ‘kijken naar Hellenistische steden’)
  getoetste leerdoelen: 1, 10

 • Opdracht 2 (‘Steden op schrift’)
  getoetste leerdoelen: 9-10

 • Opdracht 3 (‘De ideale stad?’)
  getoetste leerdoelen: 9-10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Collegevoorbereiding

 • Opdrachten

 • Peer-review en discussiebord

Literatuur

 • A. Zuiderhoek (2016), The Ancient City. Key Themes in Ancient History. Cambridge University Press (digitaal raadpleegbaar via UB, DOI: 10.1017/9780511979224, evt. aan te schaffen via bol.com).

 • R. Billows, (2007), ‘Cities’, in A. Erskine (ed.), ‘A Companion to the Hellenistic World’, 196-215 (raadpleegbaar via UB).
  G. Shipley en M. H. Hansen (2006), ‘The Polis and Federalism’, in G.R. Bugh (ed.) *Cambridge Companion to the Hellenistic World, 52-72 (digital raadpleegbaar via UB, DOI: 10.1017/CCOL0521828791.004).

 • G. Shipley (2000), The Greek World After Alexander. 323 – 30 B.C.. Routledge, esp. pp. 59-107 (‘Kings and cities’; raadpleegbaar via UB).

 • M.M. Austin (1981), The Hellenistic world from Alexander to the Roman Conquest’. Cambridge, esp. pp. 151-235 (‘The Greek cities: social and economic conditions’; raadpleegbaar via UB).

Van de studenten wordt verwacht dat ze de stukken van Billows (2007) en Shipley en Hansen (2006) voorafgaand aan het eerste college gelezen hebben. Aanvullende literatuur wordt op college en via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M. Flohr

Opmerkingen