Studiegids

nl en

Stedelijke gezondheidszorg en milieu in de late Middeleeuwen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de richting Middeleeuwse Geschiedenis.

Beschrijving

Entreetoets: lees voorafgaand aan het eerste college het boek van Carole Rawcliffe, Urban Bodies: Communal Health in Late Medieval English Towns and Cities (Woodbridge, 2013). Schrijf een essay van 1000 woorden over de preventieve gezondheidsmaatregelen die stedelijke autoriteiten in de late Middeleeuwen namen in Engeland.

Vieze middeleeuwers die afval in de grachten werpen, zich nooit wassen en hun neus snuiten met hun blote handen – dit zijn hardnekkige stereotypes die de afgelopen jaren echter grondig zijn herzien. Uit stadskeuren en rechtbankverslagen blijkt dat stedelijke autoriteiten talloze hygiënische en veiligheidsmaatregelen oplegden, om te zorgen voor schoon drinkwater en een schone omgeving, en daarbij overtreders beboetten. Gedrags- en etiquettehandboeken schreven de stedelingen voor hoe ze zich netjes moesten gedragen. En medische geschriften adviseerden om in een mooie, groene omgeving een gezond dieet te volgen, aan beweging te doen en voldoende uit te rusten. In hoeverre droegen deze adviezen en maatregelen bij aan een publieke gezondheidssfeer, en welke rol speelden zij in de totstandkoming van een publieke sfeer? Wat was de rol van gilden, broederschappen en de Kerk? En wat de sociale implicaties ten aanzien van minderheden en armen?
In dit seminar zullen we deze vragen onderzoeken aan de hand van talloze soorten bronnen, waaronder stadskeuren, rechtbankvonnissen, etiquetteboeken, medische en politieke traktaten en materiële resten. We zullen daarbij ingaan op wat voor soort informatie de verschillende typen bronnen ons bieden, en wat ze ons leren over het bestaan van een laatmiddeleeuws stedelijk besef van publieke gezondheid.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor middeleeuwse bronteksten van uiteenlopende aard.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in de ontwikkeling van gezag en een publieke sfeer in relatie tot ideeën over welzijn en gezondheid.

 • 10) leert in primaire bronnen voor de middeleeuwse geschiedenis op methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek te doen naar een aspect van het collegethema, en daar op formeel correcte wijze mondeling en schriftelijk verslag van te doen.

 • 11) verwerft inzicht in de belangrijkste theorieën over biopolitiek, preventieve gezondheidsmaatregelen, gedragsvoorschriften en sociale hygiëne in de preïndustriële Europese samenleving.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken literatuurrapport: 40 uur

 • Voorbereiding voor mondelinge presentatie: 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 136 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 8-9, 11

 • Literatuurrapport
  getoetste leerdoelen: 1-4, 7-8, 11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 15%

 • Participatie: 10%

 • Literatuurrapport: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal ;

 • communicatie binnen de werkgroep.

Literatuur

 • Carole Rawcliffe, Urban Bodies: Communal Health in Late Medieval English Towns and Cities (Woodbridge, 2013), exemplaar beschikbaar in de bibliotheek

 • Aanvullende literatuur wordt op het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. C.V. Weeda

Opmerkingen

geen