Studiegids

nl en

Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis worden de hoofdlijnen en grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis vanaf circa 1500 behandeld en toegelicht. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. In deze hoorcolleges wordt de stof van het handboek aangevuld, nader belicht en vanuit andere visies benaderd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de maritieme en overzeese geschiedenis van Nederland.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in het geschiedverloop vanaf 1500 op het gebied van de Nederlandse en overzeese geschiedenis.

 • 2) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 3) De student kan gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 114 uur

 • Tentamens: 2 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen met 5 essayvragen)

 • Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen met 5 essayvragen)

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Ter beschikking stellen van informative en studiemateriaal

 • Proeftentamens

Literatuur

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van de Opstand tot heden (Amsterdam 2012).

 • Reader: Vaderlandse Geschiedenis in thema’s. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Inschrijven voor hoorcollege en reguliere (deel)tentamens via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. D. Bos

Opmerkingen

Deze twaalf hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis moeten worden voorbereid door het bestuderen van delen uit het handboek. De te bestuderen boekdelen worden bij de aanvang van de collegereeks bekend gemaakt.