Studiegids

nl en

Specerijenoorlog: een mondiaal conflict in de Oostelijke Archipel, c. 1600-1670

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Rond het aanbreken van de 17de eeuw probeerden verschillende Europese invloed in de Molukken te krijgen, of hun bestaande invloed uit te breiden. De Engelse en Nederlandse Compagnieën streden om toegang tot de Ambon- en Banda-eilanden, waar respectievelijk nootmuskaat en kruidnagel vandaan kwamen. Noordelijker in de Molukken streden, de Spanjaarden, Portugezen en hun lokale bondgenoten, verenigd onder één kroon, met de Nederlanders en hun bondgenoten. Ook Aziatische handelaars, bijvoorbeeld die uit het westelijker gelegen Makassar, probeerden, soms met geweld, hun toegang tot de Molukse specerijen, waarvoor ook in Azië een grote markt bestond, te behouden.

Dit college kijkt door verschillende lenzen naar dit mondiale conflict op kleine schaal, waar een grote diversiteit aan factoren op inwerkte – staatsvormingsprocessen in de Molukken zelf, de Tachtigjarige Oorlog en andere Europese conflicten die aan de andere kant van de planeet aan de gang waren, het Zuid-Amerikaanse zilver dat de Spanjaarden naar de Filippijnen brachten, de Islam en het Christendom, en culturele en politieke contacten door het grotere Aziatische handelsnetwerk.

Het werkcollege sluit thematisch aan bij het Kerncollege Global Connections

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) ontwikkelt begrip van de politieke, culturele, en economische dimensies van het conflict in de Oostelijke archipel;

 • 9) ontwikkelt begrip van de verschillende historiografische kwesties die spelen rond dit conflict.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: c. 30 uur

 • Voorbereiden college: c. 100 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur, presentatie en onderzoeksvoorstel): c. 150 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Literatuuropdracht in groepjes*
  1-4, 8-9

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentatie: 10%
Participatie: 15%
Literatuuropdracht in groepjes: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • delen documenten

Literatuur

 • Wordt later bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Tristan Mostert

Opmerkingen

geen