Studiegids

nl en

De ordening van het universum: globalisering en veranderende wereldorde in de vroegmoderne wereld

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in bij Algemene Geschiedenis.

Beschrijving

Gedurende en meteen na het tijdperk van de ontdekkingen wordt Europa overstelpt door nieuwe informatie over de Oude Werelden van Azië en Afrika en de Nieuwe Wereld in Amerika. Deze vroegmoderne data-explosie leidde tot een ondermijning van vertrouwde denkpatronen over mens, aarde en cosmos. Daarmee onstond tegelijkertijd een behoefte om de overvloed aan nieuwe informatie te verzamelen, te selecteren en te ordenen. In dit werkcollege zullen we onderzoeken hoe dit proces zich heeft voltrokken en in hoeverre dit heeft geleid tot een nieuwe ‘moderne’ wereldorde(ning) en/of een nieuwe ‘moderne’ manier van kennen. De nadruk in het college zal liggen op de lange zeventiende eeuw, we kijken daarbij zowel naar Europa als naar Azië (islamitische rijken, India, China en Japan). Het college zal zich daarbij concentreren op een aantal deelgebieden waar deze behoefte aan verzamelen en ordenen heel nadrukkelijk zichtbaar wordt van tuinen en kabinetten tot kronieken en encyclopedieën. Studenten zullen zich ontfermen over één voorbeeld (tevens primaire bron) van deze zeventiende eeuwse verzamelwoede en daarover in historische én vergelijkende context een ‘biografie’ schrijven.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht - bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht: bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en Globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Heeft kennis opgedaan en inzicht verworven van vroegmoderne globaliseringsprocessen in de context van de vroegmodern wereldgeschiedenis.

 • 10) Heeft kennis opgedaan en inzicht verworven van vroegmoderne wetenschapsgeschiedenis en de wetenschappelijk discussies daarover in mondiale context.

 • 11) Is in staat om primaire bronnen naar genre, tijd en ruimte te duiden.

 • 12) Is in staat om op een wetenschappelijk manier een vergelijkende studie op te zetten.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 16 uur

 • Maken opdracht(en): 20 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 18 uur

 • Toetsing: 2 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 200 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 6-12

 • Entreetoets:
  getoetste leerdoelen: 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 6-12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: Inleiding van gekozen verzamelwerk met een eerste verkenning van de (on) mogelijkheiden voor onderzoek en specifieke probleemstelling (mondelinge en schriftelijke rapportage)
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-12

 • Opdracht 2: Tussenrapportage van onderzoek (mondelinge en schriftelijke rapportage) met presentatie structuur, literatuur, en vergelijkend kader)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Entreetoets: 0 %

 • Referaat: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 10 %

 • Opdracht 2: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

geen