Studiegids

nl en

Filips II, koning van Spanje

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit college gaan we het bestuur van koning Filips II van Spanje nader bestuderen. Allereerst doen we dat aan de hand van de recente biografie door Geoffrey Parker, die zijn eigen specifieke visie heeft op deze vorst. Laten we ons door hem overtuigen of zijn er toch hier en daar vraagtekens te plaatsen bij deze biografie? Hoewel we de gebeurtenissen in de Nederlanden niet helemaal buiten beschouwing kunnen laten, is de aandacht op dit college specifiek gericht op Filips II als koning van Spanje. Hoe dicht kunnen we eigenlijk bij de persoonlijkheid en de religiositeit van deze zestiende-eeuwse koning komen? Hoeveel macht had hij daadwerkelijk als koning van Spanje? Welke rol speelt de dynastie? En hoe verhoudt het beeld dat latere schrijvers van hem hebben zich tot de historische feiten?

Het werkcollege sluit aan bij het KC De grenzen van de macht en we zullen dus zeker aandacht hebben voor de legitimering van de macht door Filips II als koning van Spanje en hoe daar op werd gereageerd. Het gaat echter nadrukkelijk niet om de legitimering van de Nederlandse Opstand!

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) krijgt inzicht in de werking van de vroegmoderne dynastieke composite monarchy.

 • 9) verwerft inzicht in de historiografische ontwikkelingen met betrekking tot vroegmodern koningschap en dynastieke staten.

 • 10) krijgt inzicht in de Spaanse geschiedenis van de tweede helft van de zestiende eeuw.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 70 uur

 • Maken opdracht(en) : 16 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 150 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 18 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-7, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 7, 8-10

 • Participatie
  *getoetste leerdoelen: 5,7, 8-10 *

 • Opdracht 1: secundaire literatuur presenteren in duo-presentatie
  getoetste leerdoelen: 1-3, 7, 8-10

 • Opdracht 2: bronbespreking in duo-presentatie
  getoetste leerdoelen: 1-3, 8-10

 • Opdracht : opzet van het werkstuk
  getoetste leerdoelen: 1-4, 7, 8-10

Weging

Werkstuk: 70%
Mondelinge presentatie: 10 %
Participatie: 5%
Opdracht 1: 5%
Opdracht 2: 5 %
Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatieverspreiding

Literatuur

 • Geoffrey Parker, Imprudent king. A new life of Philip II (Yale University Press 2014).
  Ook latere edities mogelijk. Het boek is zowel gebonden als in paperback verkrijgbaar. We werken NIET met de Nederlandse vertaling van het boek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. R.P. Fagel

Opmerkingen

Het college gaat over Filips II als koning van Spanje waarbij de Nederlandse Opstand slechts sporadisch aan bod zal komen.