Studiegids

nl en

Onderhandelen met de vijand. Schaduwdiplomatie in de zeventiende eeuw

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis.
Leesvaardigheid Nederlands Oud Schrift strekt tot aanbeveling.

Beschrijving

Hoewel de Staten-Generaal in oorlog waren met Spanje onderhielden beide contact met elkaar. Dat kon zijn om afspraken te maken over de oorloghandelingen, de uitwisseling van gevangenen, schadevergoedingen aan gedupeerden en over een mogelijke staakt-het-vuren, een bestand of aanzetten tot vredesbesprekingen. Zo verliepen de conferenties in Roosendaal (1627-1630) en in Kranenburg (1635-1636) terwijl de vijandelijke legers elkaar volop bestreden. Maar lang niet altijd vond overleg openlijk plaats en maakten de strijdende partijen gebruik van geheime wegen om in contact te blijven. Ook tijdens de oorlogen met Engeland bleven Staatse agenten met de Engelsen praten en ook in de oorlogen met Frankrijk was dat het geval. In dit college zal worden onderzocht hoe de Staten-Generaal het contact met de vijand onderhielden, wie zij daarvoor inzetten en welke middelen ze daarvoor gebruikten. In het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van bronnen uit het archief van de Staten-Generaal en privé archieven. Naast individueel onderzoek zullen in een aantal bijeenkomsten in het Nationaal Archief bronnen gezamenlijk worden bestudeerd.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in de geschiedenis van de diplomatie van de Republiek in de zeventiende eeuw

 • 10) Verwerft inzicht in de zeventiende eeuwse politiek van de Republiek

 • 11) verwerft inzicht in de Staatse oorlogvoering

 • 12) leert gezamenlijk en individueel historische problemen analyseren

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 28

 • Maken opdracht(en):20

 • Voorbereiding voor toetsing:34

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 126

 • Toetsing: 4

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5,8-12

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (mondeling verslag van bestudeerde literatuur in de vorm van de verdediging van een stelling)
  getoetste leerdoelen: 2,5,6,7,8,10, 11

 • Opdracht 2 (verslag literatuuronderzoek)
  *getoetste leerdoelen: 1, 8

 • Opdracht 3 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek I)
  getoetste leerdoelen: 2,6,7,8,10-12

 • Opdracht 4 (mondeling en schriftelijk verslag bronnenonderzoek II)
  getoetste doelen: 2,4,6,7,8,10-12

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

 • Opdracht 4: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal,

 • inleveren van tussentijdse opdrachten,

 • het maken van tussentijdse toetsen.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

geen