Studiegids

nl en

De Ierse revolutie, 1912-1923

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Het einde van de Eerste Wereldoorlog markeerde niet alleen de overwinning van de geallieerden op de centrale mogendheden, maar ook het einde van de Age of Empire. Politieke macht werd voortaan gelegitimeerd door een beroep op de volkssoevereiniteit, bijvoorbeeld in de vorm van parlementaire democratie, etnisch nationalisme of de ‘dictatuur van het proletariaat’. Revoluties maakten tijdens en na de oorlog een einde aan het tsaristische bewind en aan de ‘centrale’ imperia. Maar ook het Verenigd Koninkrijk, toonbeeld van politieke stabiliteit, werd in zijn eigen achtertuin met een nationalistische opstand geconfronteerd: de Ierse revolutie.

Volgens de opstandelingen zelf was Ierland een geknechte natie die zich aan het imperialistische juk diende te ontworstelen. In dit college stellen we een nader onderzoek in. Wat was eigenlijk de positie van Ierland in het Verenigd Koninkrijk en het Britse Rijk? Waarom waren het uitgerekend de pro-Britse unionisten die zich in 1912 als eersten bewapenden? Wat bewoog grote aantallen Ierse nationalisten om zich in 1914 aan te sluiten bij het Britse leger? Hoeveel steun genoten de Paasopstand (1916) en de guerrillastrijd van de IRA (1919-21) bij de Ierse bevolking? Waarom gingen de opstandelingen elkaar te lijf (1922-1923) toen er eenmaal een verdrag was met het Verenigd Koninkrijk? Hoe belangrijk was democratie voor de opstandelingen, en welke rol speelden godsdienstige conflicten? En hoe verdedigden de twee ‘staten’ die uit de revolutie voortkwamen (de Ierse Vrijstaat en Noord-Ierland) hun eigen rechtmatigheid?

Belangen- en generatieconflicten waren een belangrijke motor van de strijd, maar de inzet was politieke legitimiteit. De Ierse revolutie is daarom een geschikte casus om de complexe overgang te bestuderen naar op volkssoevereiniteit gebaseerde legitimering van de macht. Om gevoel te krijgen voor de soms politiek beladen historiografische debatten die er over dit onderwerp zijn gevoerd gaan studenten elke week met elkaar in discussie aan de hand van een specifieke stelling. En in een gezamenlijke opdracht gaan ze na hoe primair bronnenmateriaal is gebruikt door historici. Het vak sluit aan bij het Kerncollege ‘De grenzen van de macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Ierse revolutie;

 • 9) heeft kennis van en inzicht in historiografische debatten over de Ierse revolutie;

 • 10) kan uitleggen hoe de Ierse revolutie past in de bredere context van de geschiedenis van politieke legitimiteit;

 • 11) heeft inzicht in de manier waarop primair bronnenmateriaal over de Ierse revolutie is gebruikt in de historiografie.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college (inclusief bestuderen literatuur): 56 uur

 • Referaat: 24 uur

 • Bronnenopdracht: 24 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 152 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Gezamenlijke bronnenopdracht:
  getoetste leerdoelen: 1, 11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 15 %

 • Participatie: 15 %

 • Gezamenlijke bronnenopdracht: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn en de mondelinge en schriftelijke opdrachten (d.w.z. referaat en bronnenopdracht) voltooid moeten zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Literatuur

 • Mededelingen en cursusinformatie

Literatuur

Per week worden teksten opgegeven die via leesplank of Blackboard te vinden zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. B.J. Heffernan

Opmerkingen

Alle literatuur en de primaire bronnen zullen in het Engels zijn.