Studiegids

nl en

A History of the Future: De Geschiedenis van Science Fiction en de Zoektocht naar de Ideale Maatschappij

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis

Beschrijving

In 1888 publiceerde de Amerikaanse schrijver Bellamy het boek “Looking Backward: 2000–1887”. Daarin valt de hoofdpersoon in een diepe slaap in 1887 om vervolgens in het jaar 2000 te ontwaken. In dat jaar is er een ideale maatschappij ontstaan, die als een model zou kunnen dienen voor Bellamy’s eigen tijd: het einde van de negentiende eeuw.
Bellamy’s boek werd een best seller en al snel werden er Bellamy Clubs gevormd, die als doel hadden delen van zijn toekomstvisioen werkelijkheid te doen worden. Een science fiction boek was inzet geworden van een politieke discussie over de inrichting van de samenleving.
In science fiction verhalen vormt de toekomst telkens een venster waarop maatschappelijke angsten, frustraties en verlangens worden geprojecteerd. Tegelijkertijd zijn veel van die verhalen op zichzelf weer inzet geworden van maatschappelijke debatten en conflicten; goede voorbeelden zijn de romans 1984 en Brave New World.
Dit college heeft als doel om de geschiedenis van Westerse science fiction te onderzoeken. De focus ligt daarbij niet zozeer op de inhoud van verschillende science fiction verhalen, maar op de politieke discussies waar de auteurs op reageerden, en de discussies die hun verhalen uitlokten.
Wat voor kritiek leveren verschillende science fiction verhalen op staatsvormen, klassen- en genderverhoudingen? Wie schreef bijvoorbeeld Brave New World en waarom? Hoe werd het boek1984 ontvangen en wat voor discussies lokte het uit?
Het doel van het college is om science fiction verhalen op een nieuwe manier te lezen en op deze manier een beter begrip te krijgen over hoe politieke conflicten in het verleden vertaald werden in cultuuruitingen, en deze laatsen weer invloed hadden op de manier waarop politieke tegenstellingen uitonderhandeld werden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek: bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; voor het benaderen van literaire teksten als bronnen voor historisch onderzoek, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de context waarin een tekst tot stand komt (schrijversperspectief), maar ook naar de ontvangst en het naleven van iconische science fiction verhalen; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft inzicht verkregen in de hoofdlijnen van de geschiedenis van science fiction, en de manier waarop over die geschiedenis geschreven wordt door academici.

 • 10) heeft inzicht verkregen in de manier waarop science fiction literatuur, strip- en filmmateriaal gelezen kan worden als historische bron, en welke methoden daarbij gebruikt kunnen worden.

 • 11) heeft een speciaal oog gekregen voor de wijzen waarop science fiction politiek gelezen kan worden; als reflectie op, als interventie in, én als inzet van politieke conflicten.

Rooster

Zie [rooster BA Geschiedenis]:https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/onderwijsinformatie/roosters/geesteswetenschappen/geschiedenis-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=geschiedenis-ba#tab-3

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken opdracht(en) : 24 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 192 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 7, 9-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 9-11

 • Opdracht 1: Formuleer voor elk college twee kritische opmerkingen bij de gelezen tekst(en); inleveren via Blackboard
  getoetste leerdoelen: 1-2, 9-11

 • Opdracht 2: Formuleer voor college 4 een voorlopige onderzoeksvraag; inleveren via Blackboard
  getoetste leerdoelen: 1, 4-5, 9-11

 • Opdracht 3: Lever voor college 7 een tekst in van 600 woorden waarin je twee teksten over je gekozen onderwerp tegenover elkaar plaatst; analyse wetenschappelijk debat
  getoetste leerdoelen: 1-2, 4-5, 8

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 20%

 • Participatie en opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie tussen studenten en docent

 • Het inleveren van de opdrachten

 • Het inleveren van het eindwerkstuk.

Literatuur

 • De secundaire literatuur wordt via Blackboard en een collegeplank in de universiteitsbibliotheek beschikbaar gesteld.

 • Studenten wordt verzocht voor aanvang van het college Orwells 1984 of Huxley’s Brave New World te lezen.

 • Studenten kiezen tijdens het college een eigen onderwerp, waarover zij meer primaire bronnen zullen lezen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. B.S. van der Steen

Opmerkingen

geen