Studiegids

nl en

Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen, maar ik ga er van uit dat deelnemers propedeutische basiskennis van zestiende eeuwse Nederlanden hebben of bereid zijn zich die eigen te maken.

Beschrijving

In 2018 is het 450 jaar geleden dat Willem van Oranje de wapens opnam tegen de hertog van Alva. Niemand had het van tevoren zo bedacht. Toch werden het de belangrijkste jaren in de Nederlandse Geschiedenis. Zonder de Opstand, immers, zou Nederland als staat er nooit gekomen zijn. De Nederlandse Opstand laat zich lezen als een spannend verhaal – met echte helden en echte schurken, vol onbedoelde wendingen en onverwachte uitkomsten. Na bijna 450 jaar geschiedschrijving, zou je denken, is het ook een verhaal waarover niet veel nieuws meer te ontdekken is. Maar niets is minder waar. Nieuw onderzoek levert nog steeds allerlei verrassende inzichten.

In het licht van alle nieuwe kennis en nieuwe vragen lijkt het tijd om weer eens een poging tot synthese te wagen. In dit college ontwikkelen we een eerste blauwdruk – wat weten we al wel, en wat nog niet? Hoe kunnen we nieuwe kennis en nieuwe vragen het beste integreren in een nieuw ‘grand narrative’ over de Opstand en de Tachtigjarige oorlog? En wat betekent dat voor het belang van de Tachtigjarige Oorlog voor de Nederlandse en Europese geschiedenis?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verwerft kennis over de Nederlandse Opstand en het ontstaan van de Republiek in hun internationale context;

 • 5) maakt kennis met, en reflecteert kritisch op, recente wetenschappelijke debatten over de Opstand en de Tachtigjarige Oorlog.

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met open vragen over de collegestof van de eerste zes weken en bijbehorende literatuur.

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met essay vragenover alle hoorcolleges en literatuur. De essay vragen worden enkele weken tevoren bekend gemaakt.

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Rooster

NB Het eerste college wordt op 8 februari gegeven op het afwijkende tijdstip van 17.00-19.00 in Lipsius 028.

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • hoorcolleges: 24 uur

 • toetsing: 2 uur

 • zelfstudie literatuur en hoorcollegestof: 114 uur

Toetsing

Wordt uiterlijk 1 juni 2017 bekend gemaakt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • informatievoorziening

 • powerpoints

Literatuur

 • Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden, 1568-1648 (Nijmegen 2014). Zelf aanschaffen.

 • Marjolein ’t Hart, The Dutch Wars of Independence. Warfare and Commerce in the Netherlands, 1570-1680 (London 2014), pp. 37-125, 148-170, 191-197. E-book. UB

Aanvullende literatuur wordt aan het begin van het college opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. J.S. Pollmann dr. J.A.M. van Tol

Opmerkingen

geen