Studiegids

nl en

Toegang tot de politiek: Nederland, 1870-1930

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één bij Vaderlandse Geschiedenis.

Beschrijving

In 2017 is het honderd jaar geleden dat het actief algemeen mannenkiesrecht en het passief algemeen vrouwenkiesrecht in Nederland werd ingevoerd. De invoering wekt de indruk dat de Nederlandse burger eind negentiende eeuw directer bij de politiek betrokken raakte. Maar klopt dit ook? De centrale vraag in dit college is: hoe veranderde de politieke horizon van ‘gewone’ burgers in Nederland tussen 1870 en 1930? Het achterliggende doel is een verbreding van het idee van popular politics: ‘het volk’ was meer dan aanstichter van politiek protest of een ‘massa’ die door politieke partijen te mobiliseren viel, maar een volwaardige deelnemer aan het politiek debat. We onderzoeken in het bijzonder hoe rond 1900 de nieuwe nationale politiek door de lagere en middenklasse werd beleefd. Waar lag in hun perceptie de politieke macht? Met welke (lokale/nationale) kwesties benaderden zij de Tweede Kamer? Hoe wisten ze op welke manier ze moest stemmen? En hoe kwamen ze te weten welke kandidaat of partij gewonnen had? Pas met deze kennis werd het mogelijk om daadwerkelijk een ‘modern’ politiek burger te zijn.

Aan de hand van literatuur- en bronnenstudie (verzoekschriften, krantenverslagen, egodocumenten) onderzoeken we de verschillende mogelijkheden om als individueel burger politiek actief te zijn. De deelnemers schrijven een werkstuk over een zelfgekozen casus waarin ze de thematiek aan de hand van primaire bronnenanalyse nader onderzoeken.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor - bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Vul hieronder de leerdoelen, die specifiek bij onderwerp en thematiek van dit BA-Seminar horen. Het aantal bepaalt u zelf. Nummer daarbij graag verder met een asterisk, niet met bullets of streepjes.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 9) De student heeftkennis van de politieke ontwikkeling van Nederland in de laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuw;

 • 10) De student heeft inzicht in de (inter)nationale historiografie en theorievorming over democratie en popular politics;

 • 11) De student heeft vaardigheid in het analyseren van politieke verzoekschriften, krantendiscussies en/of egodocumenten.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 48 uur

 • Maken opdracht(en) : 48 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 160

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 (onderzoeksopzet)
  getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 ((concept-)inleiding en eerste hoofdstuk werkstuk)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Opdracht 3 (bronanalyse)
  getoetste leerdoelen: 5, 11

Weging

Werkstuk: 70%
Referaat: 10%
Participatie en opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van literatuur;

 • inleveren van opdrachten;

 • communicatie tussen docent en student.

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard en in de colleges. Ruim voor aanvang van de colleges zal worden aangekondigd via Blackboard wat voor de eerste bijeenkomst moet worden gelezen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

A.F. Petterson

Opmerkingen

Niet van toepassing