Studiegids

nl en

Afrika Geschiedenis & Antropologie 3: De Nieuwe Afrikaanse Handels Vereeniging in het Congo Bassin

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Voor studenten Geschiedenis: De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis.
Voor studenten Afrikaanse Talen en Culturen: De propedeuse is voltooid en het 2e studiejaar is succesvol afgerond.

Beschrijving

Hoewel Nederland geen koloniën heeft gehad in de Centraal Afrikaanse regio is er vanaf het midden van de 19e eeuw toch verregaande Nederlandse aanwezigheid geweest in het Congo basin. De Afrikaanse Hanselsvereeniging en later het Nieuwe Afrikaanse Handels Vennootschap Nederlandse waren belangrijke spelers in de periode waarin Savorgan de Brazza en Stanley de regio exploreerden en claimden voor respectievelijk F rankrijk en Koning Leopold van België. In deze vroege koloniale periode was waren koloniale claims in de Centraal Afrikaanse regio sterk afhankelijk van zogenaamde concessionary companies, die de facto grote gebieden beheersten. In deze cursus zal dieper ingegaan worden op de vroege koloniale periode in het Congo Basin en de rol die Nederlandse bedrijven hebben gespeeld in het tot stand komen van koloniale overheersing. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de ervaringen van de lokale bevolking in de regio. We zullen onder meer werken met het archief van de NAHV in het Nationaal Archief in Den Haag, waar we ook een bezoek aan zullen brengen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Heeft kennis en inzicht in de historiografie en historische antropologie van Afrika.

 • 10) Heeft kennis en inzicht in de Geschiedenis van de vroeg koloniale geschiedenis van het Congo Basin en de spefieke interactie tussen imperialisme en bedrijfsleven in het proces van koloniale verovering in de regio.

 • 11) Kan primaire bronnen identificeren, selecteren, voorzien van bronnenkritiek, en toepassen in een wetenschappelijk essay.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Zie Rooster BA Afrikaanse Talen en Culturen

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 50 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 200 uur

 • Voorbereiden presentatie: 4 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 9-10

Weging

Werkstuk: 70 %
Referaat: 15 %
Participatie: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Indienen van geschreven werk

 • Uitwisselen van informatie

Literatuur

 • Reader

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Mw. Dr. M.J. de Goede

Opmerkingen

(Passieve) kennis van het Frans is geen voorwaarde voor deelname, maar wel een grote pre.