Studiegids

nl en

Nationalisme en natievorming in de twintigste eeuw

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Tegenwoordig is de wereld verdeeld in natiestaten. Niettemin is deze staatsvorm nog maar zo’n 200 jaar oud en in 1945 leefde de meerderheid van de wereldbevolking nog in grote multi-etnische rijken. Maar waarom werd de natiestaat de dominante staatsvorm? Nationalisme en natievorming speelden een cruciale rol in dit proces. De invoering van nationale symbolen, feestdagen en monumenten, de uitbreiding van het onderwijs en de invoering van de dienstplicht – ook bekend als natievorming – zorgden ervoor dat de inwoners zich met de (nieuwe) staat gingen identificeren. Dit was echter niet alleen een van overheidswege geïnitieerd proces; ook allerlei maatschappelijke organisaties en verenigingen speelden een belangrijke rol. Bovendien hadden individuele burgers de mogelijkheid om hier aan mee te werken, zich te verzetten of zich grotendeels afzijdig te houden. Vaak ontstonden ook alternatieve nationale bewegingen die pleitten voor regionale autonomie of zelfs afscheiding.

In dit werkcollege, dat gelinkt is aan het kerncollege Grenzen van de macht, zullen we analyseren hoe in de verschillende delen van de wereld nationalisme en natievorming werden ingezet om een eigen natie-staat te creëren en deze te legitimeren in de ogen van de burgers. Duidelijk zal worden dat machthebbers regelmatig tegen grenzen opliepen en burgers geen passieve spelers waren.

Tijdens het college zullen we eerst enkele meer theoretische benaderingen bestuderen. Vervolgens zullen we via hoofdstukken uit een recent handboek de ontwikkeling van het nationalisme en natievormingsprocessen in Noord- en Zuidamerika, Europa, Azië en Afrika gedurende de lange twintigste eeuw bespreken. Het college heeft dus een uitgesproken mondiaal vergelijkende opzet. In het tweede deel van het college presenteren de studenten de (voorlopige) resultaten van hun onderzoek, dat gebaseerd is op literatuuronderzoek en een concrete casus.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student heeft:

 • 8) inzicht verworven in de consequenties van de opkomst en verspreiding van het nationalisme in de twintigste eeuw;

 • 9) inzicht verworven in het natievormingsproces in een mondiaal vergelijkend perspectief;

 • 10) kennis opgedaan over de verschillende verklaringen voor de snelle verspreiding van het nationalisme en het natievormingsproces, zowel op een algemeen als specifiek niveau;

 • 11) kennis opgedaan van de verschillende historische benaderingen om nationalisme en natievorming te bestuderen;

 • 12) kennis opgedaan van een in overleg zelf te kiezen casus.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college en lezen verplichte literatuur: 80 uur

 • Voorbereiden presentatie : 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 162 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 7-9 12

 • Mondelinge presentaties
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 8-9, 12

 • Participatie (inclusief korte opdrachten)
  getoetste leerdoelen: 5-7, 10-11

Weging

Werkstuk: 70 %
Mondelinge presentaties (waaronder ook groepspresentatie): 15 %
Participatie (inclusief korte opdrachten): 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • bespreken verplichte literatuur via discussieforum

 • onderlinge feedback

Literatuur

 • John Breuilly ed., The Oxford handbook of the history of nationalism (paperback edition; Oxford: Oxford University Press 2016).
  We zullen een tiental hoofdstukken uit deze bundel bestuderen. Studenten wordt aangeraden dit boek aan te schaffen, maar er is ook exemplaar op zaal in de UB.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. H.J. Storm

Opmerkingen

geen