Studiegids

nl en

De natie en haar geschiedenis

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Voor ons hebben Koning Arthur, Clovis, Karel de Grote, en zelfs Jacoba van Beieren mythische proporties aangenomen. Weinigen realiseren zich dat hun beeld doelbewust werd gecreëerd en gebruikt door laat-middeleeuwse historici om de vorstenhuizen te legitimeren en de natie vorm te geven. In lange lijnen werden de stambomen van vorstenhuizen uitgetekend, beelden van de grote voorouders werden tentoongesteld op het stadhuis. Zij dienden de vorsten als voorbeeld en als waarschuwing. In dit college onderzoeken we hoe en waarom de middeleeuwse geschiedschrijvers, beeldhouwers en schilders het verleden gebruikten. We gaan eerst op zoek naar de betekenis van het verleden voor natievorming en identiteiten, daarna naar de vorm die de geschiedschrijving aan het verleden gaf. We vergelijken daarbij de ontwikkelingen in Frankrijk, Engeland en de Nederlandse gewesten. Het zal snel duidelijk worden dat het beeld van de geschiedenis niet los te zien is van de legitimering van de macht.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van identiteiten in de late middeleeuwen;

 • 9) Heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlanden in de late middeleeuwen.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 12 x 2 uur = 26 uur

 • Maken opdracht(en) : 24 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 204 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Gezamenlijke opdracht 1 (schrijven van een theoretische of methodische inleiding)
  getoetste leerdoelen: 1, 8

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 10%

 • Gezamenlijke opdracht: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • Mededelingen

Literatuur

 • Literatuur wordt deels ter beschikking gesteld via Blackboard. * * * * Bibliografische gegevens worden later bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr R. Stein

Opmerkingen

geen