Studiegids

nl en

Markt en macht. De wereldeconomie van handelskapitalisme naar globalisering, 1500-heden

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het zijn waarschijnlijk de meest prangende vragen binnen economische geschiedenis: waarom zijn sommige landen zo rijk en anderen zo arm? Waarom konden juist West-Europa en Noord-Amerika een grote economische voorsprong nemen op de rest van de wereld? Of was de westerse dominantie slechts een intermezzo, nu Aziatische economiën hun plek in de wereldeconomie weer opeisen?
Economische groei kent geen rechte lijn. Handel, wetenschap en innovaties, macht, regelgeving: al deze zaken hadden een grote invloed op de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Dit college geeft een overzicht van de meest opvallende kenmerken van de economische ontwikkeling sinds de vroegmoderne tijd. We kijken naar instituties en handel, naar de industrialisatie in de lange negentiende eeuw, en bestuderen de globalisering in de twintigste eeuw. Speciale aandacht gaat uit naar de manier waarop transities plaatsvonden naar nieuwe fasen in de wereldeconomie. We bestuderen de opeenvolging van economische dominantie: van Zuid-Europa via de Republiek naar Engeland en de vervolgens naar de Verenigde Staten, eindigend met de recente opkomst van Oost-Azië. Ook de rol van het bedrijfsleven komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student kan:

 • 4) concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriele revolutie, industrious revolution, globalisering en economische groei beschrijven en aan elkaar te relateren.

 • 5) de verschillende posities in debatten over de Great Divergence met elkaar vergelijken, evalueren en kan hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen.

 • 6) inzicht tonen in de transities van de vroegmoderne handelskapitalistische economieën naar de industriële en post-industriële economie van de moderne tijd.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen van de colleges: 13 x 1,5 = 20 uur

 • Wekelijks voorbereiden literatuur: 80 uur (totaal ca. 550 pagina’s)

 • Opdrachten: 28 uur

 • Tentamen voorbereiden: 10 uur

 • Tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Blackboardopdrachten
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen met essay vragen

Weging

Deeltoets 1: 40%
Deeltoets 2: 60 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

De opdrachten van deeltoets 1 kunnen worden herkanst vóór het eindtentamen.
Deeltoets 2 wordt herkanst tijdens het ingeroosterde hertentamen.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • de powerpoints van de colleges

 • oefententamenvragen

 • wekelijkse opdrachten tijdens het college

Literatuur

 • Robert Allen, Global Economic History. A Very Short Introduction (Oxford 2011).

 • De overige literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bram Hoonhout Jeroen Touwen

Opmerkingen

geen