Studiegids

nl en

Geloof en Wetenschap in de Latijnse middeleeuwen

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Geloof en wetenschap staan vaak – volgens menigeen zelfs per definitie – met elkaar op gespannen voet. In de Europese middeleeuwen was dat echter op een heel andere manier het geval dan in onze moderne wereld. Wetenschapsbeoefening kon toen alleen plaatsvinden binnen door de christelijke kerk geschapen institutionele kaders en mentale speelruimtes. Dit leverde een fascinerende confrontatie op tussen een dominante en bovendien sterk dogmatische religie en een even sterk paradigmatische, op niet-christelijke antieke Griekse kennis leunende wetenschap. Over de vraag, of dit de vooruitgang van wetenschappelijke kennis nu eerder heeft gehinderd of juist bevorderd wordt zeer verschillend gedacht.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) De student heeft kennis opgedaan van de belangrijkste ontwikkelingen in de middeleeuwse wetenschapsbeoefening, inclusief de organisatie van hoger onderwijs.

 • 5) De student heeft inzicht gekregen in het wetenschapshistorische debat over de onderlinge verwevenheid tussen geloof en wetenschap in de middeleeuwse wereld.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 32 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 80 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen met essayvragen over ca. helft literatuurlijst plus collegestof eerste zes colleges)
Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen met essayvragen over ca. helft literatuurlijst plus collegestof laatste zes colleges)

Weging

Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • verstrekken van (extra) cursus-informatie

 • beschikbaar stellen van Power Point-presentaties bij de hoorcolleges

Literatuur

 • Edward Grant, Science and Religion, 400 B.C. to A.D. 1550. From Aristotle to Copernicus (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004). 328 pp.

 • een aantal recente artikelen (nader te bepalen)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof. dr. P.C.M. Hoppenbrouwers

Opmerkingen

geen