Studiegids

nl en

Voorbij de dreiging

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Beschrijving

Het integratiedebat in Nederland en andere West-Europese landen staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. De spanningen die de immigratie de afgelopen decennia heeft opgeroepen, zijn echter verre van nieuw. Door de eeuwen heen zijn tal van groepen nieuwkomers op weerstanden gestuit en ook het relatief hoge percentage van immigranten in de meeste Europese landen kent precedenten. Daarom is de vraag gerechtvaardigd waar de hedendaagse angsten vandaan komen. Om daar antwoord op te kunnen geven, is een vergelijking nodig met de situatie in eerdere perioden, zowel waar het gaat om de kenmerken van de migranten als om die van de samenlevingen waarin zij zich vestigden. Een historische vergelijking van het verloop van integratieprocessen en van maatschappelijke discussies over cultuurverschillen laat zien dat het ongeveer drie generaties, voordat migranten en hun nakomelingen geïntegreerd zijn.

In deze collegereeks draait het om de vergelijking van oude en nieuwe migranten in Nederland met die in andere landen, en een vergelijking van immgranten en emigranten. Het gaat in de reeks om migratie en integratie(beleid) in international vergelijkend perspectief. Een aantal vooraanstaande specialisten zal op systematische wijze de parallellen en verschillen tussen heden en verleden blootleggen. De reeks is interessant voor studenten, maar ook voor ambtenaren, beleidsmakers en andere professionals die zich met deze thema’s bezighouden. Diverse docenten zullen een overzicht geven over migratie- en integratieprocessen in West-Europa in de afgelopen vier eeuwen. Daarbij komen zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten aan bod.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Verwerft kennis van minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben) en migraties (en de factoren die omvang en richting daarvan bepalen);

 • 5) Verwerft kennis van sociale theorieën die voor het debat en verklaringen van veranderingen relevant zijn.

 • 6) Beschikt na afronding van de cursus over een goed overzicht over de belangrijkste (interdisciplinaire) theoretische en conceptuele benaderingen van migratie- en integratieprocessen. Daarnaast is de student in staat gestructureerde vergelijkingen te maken diverse landen en tussen verschillende historische perioden.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • bijwonen colleges (2 uur p.w. x 14 weken) = 26 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en voorbereiden tentamen: 114 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: schriftelijk deeltentamen
Deeltoets 2: schriftelijk deeltentamen

Weging

Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

 • Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Powerpoint-presentaties

Literatuur

Literatuur wordt aan begin van collegereeks bekend gemaakt. Er hoeven geen boeken te worden gekocht.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. Marlou Schrover

Opmerkingen

Geen