Studiegids

nl en

De ideologie voorbij: kolonialisme in Nederlands-Indië in theorie en praktijk, 1850-1940

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis.

Beschrijving

Waar dachten koloniaal bestuurders eigenlijk waar ze mee bezig waren? In Den Haag en Batavia werd door de verschillende koloniaal belanghebbenden verhit gedebatteerd over koloniale politiek. Historici hebben de neiging om vooral deze debatten te volgens als ze een idee willen krijgen van Nederlandse koloniale ideologie. Maar willen we iets begrijpen van hoe kolonialisme werkte dan zullen we dichter moeten inzoomen op de dagelijkse praktijk. Die praktijk werd gekarakteriseerd door de moeizame verhoudingen tussen het Haags-Bataviaas ‘opperbestuur’ en lokale koloniale bestuurders in de buitenposten, verspreid over de uitgestrekte Indonesische archipel. Lokaal steunde het bestuur bovendien op samenwerking met lokale elites. Door de enorme bureaucratie, achterdocht ten opzichte van lokale aristocratische elites en gebrekkige onderlinge communicatie en administratieve capaciteit bleef van koloniale plannen vaak weinig over. Willen we kolonialisme werkelijk begrijpen dan zullen de normatieve kaders moeten ontrafelen die bestuurders in die praktijk ontwikkelden en aan elkaar doorgaven, en waarmee zij hun handelen legitimeerden.

In dit college gaan we op zoek naar die alledaagse koloniale werkelijkheid. We duiken in de archieven van het Ministerie van Koloniën (en aanverwante archieven) in het Nationaal Archief in Den Haag, en focussen op bronnen en personen die het dagelijks koloniaal bestuur zo dicht mogelijk benaderen. We houden onze ogen open voor lokale problematiek, zoals samenwerking met lokale vorsten, conflicten met de lokale bevolking of verzet.

Iedere student onderzoekt één lokaal koloniaal bestuurder, zoals een controleur, een assistent-resident, of een lagere leger officier. Zij ‘droegen’ het koloniaal bestuur en kwamen dagelijks in contact met lokale bevolkingen en vorsten. We onderzoeken hoe zij opereerden binnen een paradoxale koloniale ideologie en nog veel complexere koloniale realiteit. Op die manier verwerven we nadere kennis over koloniaal bestuur in de praktijk en geven we nieuwe methodologische betekenis aan het historisch debat over kolonialisme.

Het seminar begint met een entreetoets. De te bestuderen literatuur zal vanaf 15 januari 2018 op Blackboard staan.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) krijgt inzicht in de meest recente debatten rondom kolonialisme en koloniale verhoudingen;

 • 10) leert te werken met het archief van het ministerie van kolonën en de koloniale collecties in de UB;

 • 11) leert de resultaten van het specifieke archiefonderzoek in verband te brengen met debatten in de literatuur.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 52 uur

 • Voorbereiding voor toetsing (entreetoets): 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 190 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 9-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 1, 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 10,11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Entreetoets:10 %

 • Referaat: 10%

 • Participatie:10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Groepscommunicatie en planning

Literatuur

 • Literatuur wordt nog aangekondigd via Blackboard

 • De literatuur voor de entreetoets staat vanaf 15 januari 2018 op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.F. Schrikker M.R. Manse, MA

Opmerkingen

geen