Studiegids

nl en

Transities op weg naar duurzaamheid, 1950-heden

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Voor velen staat anno 2016 de noodzaak van een transitie naar een meer duurzame samenleving niet ter discussie. Het toepassen van zonne-energie, windenergie en cradle-to-crade technologie vormt de sleutel naar de toekomst. Maar ook in het verleden heeft men transities nagestreefd: denk maar aan de pogingen om na de oliecrisis van 1973 minder afhankelijk te worden van aardolie. Het streven naar een geringere belasting van het milieu is ook onderdeel van het transitiestreven. Veel effect had het in 1972 door de Club van Rome gepubliceerde rapport ‘Grenzen aan de groei’, waarin werd betoogd dat de grondstoffenvoorraden in de wereld binnen afzienbare tijd zouden opraken.

In dit college bekijken we hoe het debat over duurzaamheid zich heeft ontwikkeld en welke consequenties dit had voor het economisch beleid. Daartoe worden beleidsnota’s op het gebied van de energievoorziening geanalyseerd, maar ook berichtgeving in de kranten en het beleid van bedrijven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. We zullen tevens aandacht besteden aan alternatieve groei-indicatoren zoals de HDI en concepten als de steady-state economy.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
 2. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.
 3. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
 4. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
 5. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
 6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  • van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.
 2. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 1. krijgt inzicht in de verschillende dimensies van het transitiedebat.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken: 26 uur

 • Bijeenkomsten voorbereiden (ca 42 pp per week) = 6 uur x 13 weken: 78 uur

 • Referaat voorbereiden: 8 uur

 • Overige opdrachten (discussiebijdragen BB etc): 12 uur

 • Materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen: 76 uur

 • Werkstuk schrijven: 80 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5, 7-9
  Getoetste leerdoelen: 6, 9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 9

Weging

Werkstuk: 75 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie overzicht deadlines

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Voor de deadline zie overzicht deadlines

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van materiaal;

 • Het inleveren van opdrachten.

Literatuur

 • De literatuurlijst wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Jeroen Touwen

Opmerkingen

Geen