Studiegids

nl en

Feodale chaos en Bourgondische orde? Bestuurscultuur in de Bourgondische Nederlanden

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis.

Beschrijving

In het midden van de vijftiende eeuw namen de hertogen van Bourgondië de macht over in het oude graafschap Holland. Voor het bestuur was dit een game changer. Nieuwe, gestudeerde personen vervingen de oude feodale edellieden, de archieven werden opnieuw geordend, rechtspraak en financiële verantwoording werden op nieuwe leest geschoeid. Daarmee zetten zij niet alleen nieuwe standaarden voor de bestuurscultuur in Holland en Zeeland, maar legden zij ook de basis voor de enorme collectie van het Nationaal Archief. Maar was de Bourgondische orde wel zo ordelijk, en was de feodale chaos wel zo chaotisch? Aan de hand van de originele documenten onderzoeken we in dit college de betekenis van de Bourgondisering voor het bestuur over de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis van en inzicht in de betekenis van de Bourgondische machtsovername in de Nederlanden

 • 10) heeft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van (middeleeuwse) bureaucratie

 • 11) heeft kennis van en inzicht in de betekenis van archivalische bronnen voor onze kennis van de late middeleeuwen.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 228 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 2-5, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6-11

 • Opdracht 1 (theoretische inkadering)
  getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 2 (opzetten werkplan)
  getoetste leerdoelen: 1, 2

Weging

Werkstuk: 60%
Referaat: 20%
Participatie: 20%
Opdracht 1: behoort bij participatie
Opdracht 2: behoort bij participatie

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Ter beschikking stellen van literatuur, bronnen en foto’s

 • Inleveren deelopdrachten

Literatuur

 • Wordt nog bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr R. Stein

Opmerkingen

geen