Studiegids

nl en

Europese expansie en globalisering, 900-1500

Vak
2017-2018

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In de middeleeuwen was Europa in verschillende opzichten minder ontwikkeld dan de Islamitische wereld. Niettemin maakte Europa tussen circa 1000 en 1300 een proces van interne expansie door en wonnen de externe relaties van Europa aan betekenis. Hoe verliep dit expansieproces, welke oorzaken lagen eraan ten grondslag en welke gevolgen hadden de toegenomen contacten tussen Europeanen en niet-Europeanen? De contacten met Azië, Afrika en Noord-Amerika staan centraal. De expansie van de Vikingen tot in Amerika, de kruistochten, de reizen van Europese handelaren, missionarissen en diplomaten waaronder Marco Polo, Jan van Montecorvino en Wilem van Rubroek tot diep in Azië maar ook die van fantasiereizigers als Jan van Mandeville en de mythe van Pape Jan komen aan de orde. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de volgende vraagstukken: hoe raakte Europa tussen 900 en 1500 betrokken bij de rest van de wereld? Op welke wijze werd de kennis over de buiten-Europese wereld vastgelegd? Hoe werd deze verspreid en verwerkt in het Europese wereldbeeld? Wat was de verhouding tussen feit en fictie in de nauwe relatie tussen de middeleeuwse expansie van Europa en de ontdekkingsreizen van Columbus, Vasco da Gama en anderen aan het einde van de vijftiende eeuw? De bespreking van de al deze vragen zal steeds worden gerelateerd aan het actuele globaliseringsdebat.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Heeft kennis van de religieuze, politieke, militaire en economische relaties tussen Europa en de rest van de wereld tussen 900 en 1500 en van het Europese wereldbeeld.

 • 5) Inzicht in de werking van religieuze, politieke, militaire en economische expansieprocessen tussen 900 en 1500

 • 6) De vaardigheid deze kennis en inzichten te plaatsen in het kader van de moderne literatuur over global history.

Rooster

Zie rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 112 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen met open vragen waaronder enkele essayvragen)

 • Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen met open vragen waaronder enkele essayvragen)

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Aanvullend geldt dat voor beide deeltoetsen een voldoende moet worden behaald (minimaal een 6). Deeltoets 2 omvat de complete stof van het hele college, i.v.m. het maken vergelijkingen en het leggen van verbanden, dit met het oog op het bereiken van de leerdoelen.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Beschikbaar stellen van relevant informatie voor het college.

Literatuur

 • R. Bartlett, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350 (London etc 1993 of latere druk)

 • T. Lester, The Fourth Part of the World. An Astonishing Epic of Global Discovery, Imperial Ambition, and the Birth of America (New York etc 2009 of latere druk)

Bovengenoemde boeken maken samen met de stof die tijdens de hoorcolleges wordt behandeld deel uit van de tentamenstof.

Géén tentamenstof maar enkel als achtergrond:

 • B.Z. Kedar en M.E. Wiesner-Hanks eds., Expanding Webs of Exchange and Conflict c. 500 CE -1500 CE. The Cambridge World History deel 5 (Cambridge 2015)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof dr L.H.J. Sicking

Opmerkingen

geen