Studiegids

nl en

Misdaad en straf in laatmiddeleeuws Nederland

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In het debat over de ontwikkeling van de criminaliteit in de samenleving worden de Middeleeuwen steevast opgevoerd als periode met een hoog misdaadniveau. Geweldsdelicten zouden de overhand hebben gehad, als gevolg van de heersende eercultuur en een zwak staatsgezag met bijbehorende eigenrichting. Pas in de zeventiende eeuw zou de langzame daling van het aantal geweldsmisdrijven en het justitiële contra-geweld zijn ingezet. Dat roept de vraag op naar de diversiteit, aard en achtergrond van de misdaad van alledag in de late Middeleeuwen. In dit college proberen we na een verkenning van de veelheid aan theoretische literatuur deze in de Nederlanden aan de hand van primaire bronnen in kaart te brengen, waarbij de zeggingskracht van de bronnen ook kritisch naar hun aard getoetst zal worden. De criminaliteit en ook de bestrijding ervan worden bestudeerd met onderscheid naar stad en platteland en een blik op de aard en ontwikkeling van het overheidsgezag.

Dit college sluit aan bij het Kerncollege Global Connections in zoverre nagegaan wordt hoe de ontwikkeling van de misdaad en misdaadbestrijding in de Nederlandse regio is beïnvloed door processen van regio-overstijgende sociale, economische en culturele actie.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Heeft kennis van en inzicht in de ontwikkeling van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in de late middeleeuwen.

 • 9) Heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlanden in de late middeleeuwen.

 • 10) Kennismaken met en reflecteren op collegespecifieke primaire bronnen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 84 uur

 • Maken opdracht(en) : 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 150 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (samenwerkingsopdracht reflectie op theoretische literatuur)
  getoetste leerdoelen: 1, 8-9

 • Opdracht 2 (samenwerkingsopdracht analyse primaire archivalische brontekst)
  Getoetste leerdoelen: 1, 7, 10

Weging

Werkstuk: 65%
Mondelinge presentatie: 15%
Participatie: 10%
Opdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Literatuurlijst

 • Links naar relevante websites

 • Plaatsen van opdrachten

 • Voor het inleveren en delen van de schriftelijke opdrachten die studenten maken over de gelezen literatuur

Literatuur

 • Trevor Dean, Misdaad in de Middeleeuwen (Amsterdam: Pearson Education, 2001): wordt gebruikt als handboek.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

J.A. Mol

Opmerkingen

Niet van toepassing