Studiegids

nl en

Selling War in America: Overheidspropaganda en de Rol van de Media

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In dit werkcollege bestuderen we hoe Amerikaanse regeringen in de lange twintigste eeuw oorlogsinspanningen aan de eigen bevolking probeerden te ‘verkopen’. We behandelen ondermeer de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Korea-Oorlog en die in Vietnam om te eindigen met de War on Terror (2002-2008). Aansluitend op de thematiek van het kerncollege “Grenzen aan de Macht” zullen we antwoorden zoeken op vragen als: Hoe belangrijk is de legitimering van militaire acties in een liberale democratie? Met behulp van welke argumenten trachtten Amerikaanse regeringen hun oorlogen in eigen land te rechtvaardigen? Welke rol speelde het Amerikaanse idee van exceptionalisme hierin? Welke middelen werden er gebruikt om het formele overheidsnarratief aan de man te brengen? Daarnaast gaan we onder andere kijken naar het gebruik van propagandaposters en documentairefilms en bestuderen we de rol van zaken als ‘framing’, ‘spinning’ en ‘perception management’.

Maar ook: wat is propaganda eigenlijk en hoe verhield het zich tot het idee van vrijheid en democratie in de Verenigde Staten – een land waar deze idealen niet alleen nauw worden verbonden aan de nationale identiteit, maar zelfs worden aangedragen als een motivatie om ten strijde te trekken? Welke tegenkrachten staken de kop op tegen de door de overheid uitgedragen boodschap? Wat was de rol van de media, de zogenaamde ‘vierde macht’, in de diverse legitimatieprocessen? Stelden journalisten zich op als kritische waakhonden of juist als meegaande schoothondjes? Hoe vrij was de Amerikaanse pers tijdens verschillende oorlogen en hoe probeerden Amerikaanse regeringen de media te bespelen of te managen? Welke gevolgen hadden nieuwe technologische ontwikkelingen in de communicatie op het legitimeringsproces? De Vietnamoorlog was bijvoorbeeld de eerste oorlog waarvan beelden via de televisie de huiskamers van Amerikaanse burgers binnenkwamen. Welk effect had de overgang naar een massale beeldcultuur op de binnenlandse ‘battle for hearts and minds’? Tijdens de werkcolleges zal aan de hand van concrete voorbeelden worden ingegaan op bovenstaande vragen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  Met speciale aandacht:

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student heeft:

 • 8) Kennis van en inzicht in de rol van propaganda in de Verenigde Staten ten tijde van diverse oorlogen in de lange twintigste eeuw en de geschiedschrijving hierover.

 • 9) Kennis van en inzicht in de macht van en de verhouding tussen politieke instituties en de media in de Verenigde Staten , in the bijzonder ten tijde van diverse oorlogen in de lange twintigste eeuw en de geschiedschrijving hierover.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Contacturen: 28 uur

 • Literatuur en bijbehorende opdrachten ter voorbereiding van de colleges: 90 uur

 • Onderzoek (incl. het schrijven van het werkstuk en het houden van een referaat): 162

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 7, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5 -9

 • Opdrachten (samenwerkingsopdracht, webpostings en opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk)
  Getoetste leerdoelen: 1-2, 6-8

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 10%
Participatie: 10%
Opdrachten: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Communicatie;

 • Verspreiding van studiemateriaal;

 • Tussentijdse opdrachten.

Literatuur

 • Susan A. Brewer, Why America Fights (Oxford University Press: 2009)

 • Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. N.A. Bloemendal MA

Opmerkingen

Geen