Studiegids

nl en

De maritieme Gouden Eeuw. Overzeese expansie en dagelijks leven in de Nederlandse Republiek

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Het ontstaan van de Nederlandse Republiek in de zestiende eeuw verliep tegelijk met de uitbreiding van Nederlandse handel overzee. In de loop van de zeventiende eeuw ging dit steeds meer samen met de vestiging van handelsposten en de ontwikkeling van koloniën in Afrika, Amerika en Azië. Waar historici in het verleden nadruk hebben gelegd op de economische voordelen die deze overzeese activiteiten de Nederlandse elite bood, gaat dit werkcollege in op de invloed die maritieme expansie had op het dagelijks leven van inwoners van de Nederlandse Republiek.

In dit college staat de vraag centraal hoe de groeiende verbondenheid met de zee het leven in de Nederlandse Republiek veranderde. Hierbij zal niet alleen aandacht worden besteed aan de regentenfamilies die exotische objecten verwierven door de overzeese handel, maar zal juist ook de positie van de lagere bevolkingsgroepen worden bestudeerd. Veel families hadden familieleden die besloten te migreren of op een schip aan te monsteren, in steeds meer huishoudens kregen overzeese producten een plaats, en Europese oorlogen werden in toenemende mate overzee uitgevochten. In de havensteden groeide de werkgelegenheid voor geschoolde en ongeschoolde arbeiders aanzienlijk. Via populaire en goedkope gedrukte reisverslagen maakten inwoners van de Republiek bovendien kennis met de verhalen over de bevolking van overzeese gebieden.

Aan de hand van literatuur en verschillende vroegmoderne bronnen worden in dit werkcollege deze verschillende aspecten van de maritieme geschiedenis van de Nederlandse Republiek verkend. Hierbij zal worden onderzocht voor wie en op welke manier de Nederlandse maritieme expansie daadwerkelijk een Gouden Eeuw bracht. Dit werkcollege sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections’ (sem. II).

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Verwerft inzicht in de zeventiende-eeuwse Nederlandse maritieme expansie.

 • 9) Verwerft inzicht in de manier waarop de Nederlandse overzeese activiteiten invloed hadden op Nederlandse huishoudens.

 • 10) oefent het lezen van enkele soorten vroegmoderne bronnen, zoals reisverslagen, schilderijen en brieven van kolonisten, en verwerft inzicht in de wijze waarop historici dergelijke bronnen verwerken in de literatuur.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en): 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 152 uur

 • Excursie naar Het Scheepvaartmuseum: 4 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie (Groepspresentatie, in groepjes van max. 3 studenten)
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 5, 6-10

 • Opdrachten (Deelopdrachten/korte essays over de wetenschappelijke literatuur en bronnen)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

Weging

Werkstuk: 65 %
Mondelinge presentatie: 10 %
Participatie: 10 %
Opdrachten: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie tussen studenten en docent

 • Beschikbaar stellen van literatuur

Literatuur

 • De inleidende literatuur nader bekendgemaakt via Blackboard

 • De literatuur voor het werkstuk wordt door studenten zelf gezocht.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. S. Zijlstra

Opmerkingen

Geen.