Studiegids

nl en

Slavernij en manumissie in de Nederlandse Caraïben, 1733-1863

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één bij dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

Vanaf 1733 werd het vrijlaten van slaven in Suriname strikt gereguleerd en ging gepaard met het nodige papierwerk, waarvan veel bewaard is gebleven in de archieven. De historiografische debatten rond manumissie (vrijlating) richten zich op vijf verschillende kwesties:

 1. Welke invloed had manumissie op het voortbestaan van het slavernijsysteem? Gaf het slaven een gevoel dat er een uitweg mogelijk was, of leidde de groei van een vrije gekleurde groep tot een ondermijning van het op huidskleur gebaseerde racistische systeem?
 2. Was vrijlating een zegen of een vloek voor de voormalige slaven? Was het een manier van eigenaren om van ‘onproductieve’ slaven af te komen, die vervolgens tot armoede vervielen, of was het juist een vorm van liefdadigheid die een vrij leven mogelijk maakte?
 3. Welke rol speelde religie en religieus-geïnspireerde tradities (verschillende vormen van Christendom, Jodendom of Afrikaanse tradities) in manumissiepraktijken?
 4. Hoe kunnen we het in eigendom houden of juist vrijlaten van naaste verwanten interpreteren?
 5. Wat veranderde er in de positie van slaven en vrijgelatenen in de jaren voorafgaand aan de volledige afschaffing van de slavernij. Waarom nam manumissie toe op het moment dat de officiële en algehele afschaffing naderbij kwam?

In dit college kiezen studenten een deelthema op basis van een van deze vijf vragen. Aan de hand van de literatuur zullen zij een onderzoeksvraag formuleren en een plan opstellen om met archiefmateriaal, zoals manumissierekesten en testamenten hun vraag te beantwoorden.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student kan:

 • 9) een positie innemen in de wetenschappelijk debatten over manumissie in de Atlantische wereld;

 • 10) een onderzoek opzetten in het archief van een vroegmoderne koloniale overheid of semi-overheid;

 • 11) samen met anderen een werkverdeling maken voor het doen van onderzoek op overlappende terreinen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 100 uur

 • Maken opdracht(en): 26 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 130 uur

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1, 2-5, 9, 11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9, 11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht Onderzoeksopzet
  Getoetste leerdoelen: 1, 7, 8, 10

Weging

Werkstuk: 60 %
Referaat: 15 %
Participatie: 10 %
Opdracht Onderzoeksopzet: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Inleveren van opdrachten

 • Inleveren werkstuk

Literatuur

 • Rosemary Brana-Shute and Randy J. Sparks, Paths to Freedom: manumission in the Atlantic World(Columbia, SC: 2009).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Karwan Fatah-Black

Opmerkingen

Geen