Studiegids

nl en

Thuis is waar de Lares zijn: De Romeinse familia en haar leden

Vak
2017-2018

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in de richting Oude Geschiedenis.

Beschrijving

De Romeinse familia vormde een hoeksteen van de Romeinse samenleving. Het lidmaatschap tot de familia was niet beperkt tot haar biologische gezinsleden en de echtgenote, waardoor de Romeinse familia zich ontwikkelde tot een complex geheel van relaties. Voor elke sociale klasse (vrijgeboren, liberti en slaven) regelden verschillende wetten het sociale verkeer waarvoor de familia als een aansprakelijkheidsstructuur opereerde. Zo bestonden er drie soorten samenlevingscontracten en konden nieuwe verwantschapsbanden gecreeerd worden via twee soorten adoptieprocedures. Het hoofd van de familia, de pater familias, oefende een grote macht over zijn familieleden en was verantwoordelijk voor de sacra van de familia. Gedurende de Keizertijd onderging ook de Romeinse familia verschillende ontwikkelingen, die verstrekkende gevolgen hadden op vlak van voogdijschap, erfrechtverdelingen en het Romeinse burgerschap. Door deze ontwikkelingen te bestuderen krijgen we niet enkel een beter beeld van de sociale verhoudingen in de oudheid, maar we begrijpen ook beter de wortels van onze eigen familiale rechtsregels.

Het college zal inzoomen op de leden van de Romeinse familia, waarbij er zal worden stilstaan bij hun verschillende emancipatieprocessen (huwelijk, scheiding en adoptie), hun rechten en hun woning. Speciale aandacht zal daarbij gaan naar het complexe en veranderde karakter van de Romeinse familia. In deze debatten zullen de Romeinse wetteksten, zoals Gaius en de Digesten, een ideaal uitgangspunt vormen te samen met secundaire literatuur.

Het college start met een entreetoets, waarbij de studenten enkele vragen beantwoorden aan de hand van de volgende voorgeschreven literatuur:
R.P. Saller, Patriarchy, property and death in the Roman family (Cambridge 1997), hoofdstukken 1 en 4.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek - bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht - bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor het begrippenapparaat van de antieke seksualiteit; voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft inzicht in het complexe en veranderde karakter van de Romeinse familia;

 • 10) leert kritisch relevante Romeinse wetteksten te gebruiken bij onderzoeksvraagstukken;

 • 11) kan antieke basiselementen in de huidige familiale rechtspraak herkennen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college en maken van opdracht: 65 uur

 • Voorbereiding voor entreetoets en maken van entreetoets: 15 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 174 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 7-8, 9-11

 • Opdracht 1: Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 3, 5, 7-8, 9-10

 • Opdracht 2: Bronbespreking met groepsdiscussie
  getoetste leerdoelen: 3-6, 7-8, 9-11

 • Opdracht 3: Referaat
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-8, 9-10

Weging

Werkstuk: 60%
Opdracht1: Entreetoets: 5%
Opdracht 2: Bronbespreking: 20%
Opdracht 3: Referaat: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Bij een onvoldoende eindresultaat kan het werkstuk worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar maken van studiemateriaal

 • het doorgeven van cijfers

 • het indienen van opdracht en werkstuk

Literatuur

Bij dit college hoort een collegeplank, die enkele weken voor de start van het college in de UB opgesteld zal worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Liesbeth Claes

Opmerkingen

geen